Belastingrecht

Capita selecta 30%-regeling

Joeri Mooij Door
06-12-2023

Auteurs: J. Mooij LLM en D. Janssen LLM, beide werkzaam bij Boxx Global Expat Solutions (joeri@boxx-expat.com en daniel@boxx-expat.com)

De 30%-regeling blijft de gemoederen bezighouden en blijft onderwerp van gesprek. Sinds de codificatie in de wetgeving in 2001 hebben er al heel wat wijzigingen plaatsgevonden en het einde is nog niet in zicht, zo lijkt. In dit artikel bespreken wij de laatste stand van zaken, neveneffecten en aandachtspunten voor het einde van het jaar. De voorgestelde wijzigingen in het belastingplan 2024 over de (verdere) versobering van de 30%-regeling en afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht zullen echter niet in dit artikel worden behandeld (zie daarvoor het artikel hierna in dit vakblad.)

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

Een drietal actualiteiten gerelateerd aan de 30%-regeling

Robert Baumler Geschreven door
06-12-2023

Auteurs: Bo Berkman en Robert Bäumler, beiden werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Over de 30%-regeling en de daaraan gekoppelde partiële buitenlandse belastingplicht is en wordt het nodige geschreven. Gedachten over nut, noodzaak en wenselijkheid van deze regelingen variëren daarbij sterk. Ook recent zijn er weer ontwikkelingen geweest. Wij belichten er in dit artikel drie: Het amendement Omtzigt over het verder versoberen van de 30%-regeling; Het amendement Grinwis c.s. over de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht; De al dan niet bestaande mogelijkheid de looptijd op een beschikking 30%-regeling aan te passen.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

Internationale vrachtwagenchauffeurs: toenemende mobiliteit, problematiek oplosbaar?

Marjon Weerepas Geschreven door
05-12-2023

Auteur: Marjon Weerepas, verbonden aan de Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Belastingrecht (marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl)

Het mobiele grensoverschrijdende arbeidsverkeer in de Europese Unie bestaat onder andere uit een groot aantal internationale chauffeurs. Het gaat hierbij niet alleen om chauffeurs met een EU-nationaliteit, maar ook om zogenoemde derdelanders. Sommigen spreken ten aanzien van de laatste groep zelfs van een nieuwe vorm van slavernij.(1) Ook wordt gesproken van social dumping. Daarbij is vaak sprake van een schijnconstructie waarbij de feiten en omstandigheden, die tot aanwijzing van de toepasselijke belasting- en socialezekerheidsstelsels leiden, worden gefingeerd, of geen reële betekenis hebben.(2) De vaak nijpende positie van de internationale chauffeurs is inmiddels ook tot het besef van de beleidsmakers doorgedrongen. Langzaamaan worden onder andere in het arbeidsrecht maatregelen getroffen om de positie van de internationale chauffeur te versterken. Zo is sinds 2020 het Mobiliteitspakket van kracht.(3) Gefaseerd worden onder andere maatregelen ter verbetering van de omstandigheden van internationale chauffeurs genomen. Zo is de Mobiliteitsrichtlijn een van de maatregelen die uit het Mobiliteitspakket voortvloeit.(4) Eén van de doelen van de richtlijn is het bewerkstelligen van gelijke beloning voor gelijke arbeid in dezelfde lidstaat. Ook de Europese Arbeidsautoriteit houdt zich bezig met het internationaal vervoer.(5) De problematiek rondom de internationale chauffeur doet de vraag rijzen hoe het staat met de regelgeving betreffende de fiscaliteit en premieheffing ofwel verzekeringsplicht. Kunnen die conflictregels bijdragen tot verbetering van de positie van de internationaal chauffeur? In deze bijdrage volgt, na weergave van enige cijfers, met name een beschrijving van de conflictregels betreffende de fiscaliteit en de premieheffing. Afgesloten wordt met een aantal aanbevelingen tot wijziging van die conflictregels. Wellicht openen die aanbevelingen de discussie ter verbetering van de positie van de internationale chauffeurs op genoemde gebieden.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

De fiscale gevolgen van het buitenlandse bedrijfspensioen in Nederland

Bas Schuman Door
05-12-2023

Auteurs: mr. S.J.C. Schuman en drs. R. van Sluis, respectievelijk werkzaam bij Deloitte Belastingadviseurs B.V., Global Employer Services en werkzaam als Head of Rewards bij bol.com

Er zijn verschillende situaties denkbaar dat een belastingplichtige in een buitenlands aanvullend pensioen (hierna: buitenlands bedrijfspensioen) deelneemt. In dit tweedelige artikel wordt ingegaan op de fiscale behandeling van een buitenlands bedrijfspensioen tijdens de opbouwfase en tijdens de uitkeringsfase. In dit artikel hebben we ons beperkt tot het bedrijfspensioen. Over de fiscale gevolgen van het staatspensioen en daarmee waar iemand verplicht sociaal verzekerd is, kan al een volledig artikel worden geschreven. In dit artikel gaat het dus om pensioenregelingen die niet onder de werking van de verordening 883/2004 vallen. In dit eerste deel komen de fiscale gevolgen van het buitenlands bedrijfspensioen tijdens de opbouwfase aan bod met uitzondering van de gevolgen van emigratie. De gevolgen van emigratie komen in het tweede deel aan bod. In dit eerste deel wordt eerst beknopt ingegaan op de fiscale behandeling van een Nederlands aanvullend pensioen (hierna: Nederlands bedrijfspensioen). Vervolgens wordt aan de hand van de relevante wetgeving in de loonbelasting (onderdeel 3) en inkomstenbelasting (onderdeel 4) de fiscale gevolgen beschreven van het buitenlands bedrijfspensioen. Vervolgens zal worden afgesloten met een conclusie.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

Cafetariaregeling extraterritoriale kosten is verlengd

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2023

De Belastingdienst heeft de afspraken met de Land- en Tuinbouworganisatie over de toepassing van de cafetariaregeling voor extraterritoriale kosten van buitenlandse werknemers die minder dan 9 maanden in Nederland werken verlengd tot 1 januari 2026.

Bron: LTO, 4 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Voor EU uitgezonden deskundige is belast in de woonstaat

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2023

P is een Kroaat en werkt als deskundige bij een project in Albanië, gefinancierd door de EU. De kaderovereenkomst EU – Albanië moet dubbele belastingheffing voorkomen. Kroatië mag, als woonland de inkomsten van P belasten.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 november 2023, ECLI:EU:C:2023:920

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingskortingen inwoner België berekend op basis wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2023

L woont in 2017 in België en is een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. De inspecteur heeft bij de berekening de (bijzondere) verhoging van de algemene heffingskorting het wereldinkomen terecht in aanmerking genomen.

Bron: Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2023:1537

Gepubliceerd in Nieuws

Sleepnet crypto informatie wordt steeds groter

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2023

Nederland gaat met 50 landen gegevens uitwisselen over cryptos. Het Crypto Asset Reporting Framework is op 10 november 2023 getekend en moet belastingontwijking voorkomen. Binnen de EU is hiervoor de DAC 8-richtlijn al aangenomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

NINBI is door inspecteur juist vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2023

Het ‘niet in Nederland belastbaar inkomen’ is door de inspecteur juist vastgesteld door rekening te houden met het niet in Nederland belast pensioen en de aftrekposten. Het NINBI is van belang voor toeslagen en de zorgbijdrage die het CAK vaststelt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7457

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie vindt 30%-regeling niet strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2023

De Europese Commissie heeft beslist dat de 30%-regeling niet in strijd is met het EU-recht. De klacht ziet op de ongelijke behandeling van een 30%-er ten opzichte van een reguliere werknemer voor de belastingheffing en de sociale zekerheid.

Bron: G. Essers, 7 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws