Belastingrecht

Geen heffingsrecht in Nederland op in België ontvangen Nederlandse lijfrente en privaatrechtelijk pensioen

Marco Wijnberg Geschreven door
24-05-2024

X woont in België en ontvangt uit Nederland een lijfrente-uitkering en pensioenuitkering, volledig in privaatrechtelijk dienstverband opgebouwd. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de uit Nederland ontvangen lijfrente-uitkering en privaatrechtelijke pensioenuitkering volledig in België zijn belast. Aan Nederland komt geen heffingsrecht toe.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 mei 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3007
Gepubliceerd in Nieuws

Staatsecretaris: hoop op afspraken over thuiswerken met Duitsland

Marco Wijnberg Geschreven door
22-05-2024

Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij was half mei in Berlijn. Hij geeft na afloop van zijn bezoek aan dat hij hoopt dat er met Duitsland op korte termijn afspraken komen over het aantal dagen waarop een grenswerker kan thuiswerken, en ook een afspraak die duidelijkheid geeft over de vaste inrichting. Nederland stelt zich op het standpunt dat 183 dagen thuiswerken het maximum zou mogen zijn, maar Duitsland wil vooralsnog maximaal 34 dagen toestaan.

Bron: Staatsecretaris Van Rij op LinkedIn, 21 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Uitspraak Europese Hof versterkt rechten grensarbeiders

Marco Wijnberg Geschreven door
21-05-2024

Het Europese Hof van Justitie heeft een nieuwe uitspraak gedaan waarin het bevestigt dat grensarbeiders dezelfde sociale voordelen moeten genieten als binnenlandse werknemers. In zijn arrest merkt het Hof van Justitie op dat grensarbeiders bijdragen aan de financiering van het sociale beleid van de ontvangende lidstaat, gezien de belasting- en socialezekerheidsbijdragen die zij in deze staat betalen uit hoofde van hun werk. Zij moeten daarom onder dezelfde voorwaarden als de nationale werknemers aanspraak kunnen maken op gezinsbijslagen en sociale en fiscale voordelen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 16 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

De vaste kostenvergoeding in een internationale situatie: gericht vrijgesteld?

Bastiaan Didden Geschreven door
17-05-2024

Auteur: Bastiaan Didden is werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven

In een eerdere recente bijdrage in dit Vakblad is ingegaan op de regeling voor vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (ET-kosten).(1) Daarbij is ook al een korte link gelegd met de mogelijkheid om dit in een vaste kostenvergoeding (ex artikel 31a, lid 4 Wet LB 1964) te gieten. In onderhavige bijdrage wordt daarop voortgeborduurd door op hoofdlijnen in te gaan op deze vaste kostenvergoeding met daarbij in het bijzonder oog voor de toepassing ervan in een internationale situatie: een in het buitenland gevestigde werkgever die met eveneens uit het buitenland afkomstige werknemers actief is in Nederland.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

De verleggingsregeling: nieuw kennisgroepstandpunt, nieuwe inzichten voor de praktijk?

Bastiaan Didden Geschreven door
17-05-2024

Auteurs: Bastiaan Didden en Paul de Win, beiden werkzaam bij de Belastingdienst, Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Bastiaan Didden is tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Op 13 februari 2024 heeft de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag een standpunt (KG:041:2024:5) gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat een buitenlandse werkgever die geen inhoudingsplichtige in Nederland is, de verplichting tot het afdragen van premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw niet kan verleggen naar een Nederlands concernonderdeel. In deze bijdrage gaan we eerst kort in op de inhoudingsplicht alvorens we de verleggingsregeling toelichten. Vervolgens besteden we aandacht aan het standpunt van de kennisgroep en ten slotte geven we aan hoe dit in de praktijk zal uitwerken.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Hoodlijnenakkoord kabinet voor arbeids-, studie- en kennismigratie

Marco Wijnberg Geschreven door
17-05-2024

De nieuwe coalitie heeft diverse plannen voor arbeids-, studie- en kennismigratie. Zo willen de partijen onder meer nagaan welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling kunnen worden versoberd. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer nog in met versobering van de 30%-regeling. Een ander plan is om de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling aan te scherpen en te verhogen. Voor werknemers uit het buitenland wil men diverse maatregelen treffen.

Bron: Hoofdlijnenakkoord HOOP,LEF EN TROTS 

Gepubliceerd in Nieuws

Antwoorden vragen Onderzoek thuiswerkregelingen voor grenswerkers en ITEM onderzoeksrapport

Marco Wijnberg Geschreven door
15-05-2024

Staatssecretaris Van Rij beantwoordt diverse vragen die in de Eerste Kamer zijn opgekomen naar aanleiding van de kamerbrief over het onderzoek naar thuiswerkregelingen voor grenswerkers van 28 maart 2024. De kamerleden verwijzen ook naar het onderzoek naar nationale belastingregelingen, uitgevoerd door ITEM. Uit dit onderzoek blijkt dat Duitsland met verschillende buurlanden reeds verschillende, recent aangepaste belastingregimes voor hybride werkende grensarbeiders kent.

Bron: Rijksoverheid.nl, 8 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

''Formerende partijen willen versobering van 30%-regeling terugdraaien"

Marco Wijnberg Geschreven door
14-05-2024

Het Financieele Dagblad meldt dat de formerende partijen de voorgenomen versobering van de 30%-regeling willen terugdraaien. Hetzelfde geldt voor het beëindigen van de vrijstelling van dividendbelasting bij de inkoop van eigen aandelen. Het FD baseert zich hierbij op een bericht van persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Bron: FD, 13 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw Belastingverdrag Nederland - San Marino ter goedkeuring

Marco Wijnberg Geschreven door
13-05-2024

Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-San Marino is ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. Het past met name bij de uitbreiding van het belastingverdragennetwerk van Curaçao ten behoeve van een duurzame economische ontwikkeling.

Bron: Tweede Kamer, brief Regering, 7 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlanders die in buitenland wonen zelf verantwoordelijk voor doorgeven adreswijziging aan Nederlandse Belastingdienst

Marco Wijnberg Geschreven door
10-05-2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Nederlanders die in het buitenland wonen en in Nederland belastingplichtig zijn zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van adreswijzigingen aan de Nederlandse Belastingdienst. Een Nederlander die in Duitsland woont heeft nagelaten zijn nieuwe adres in Duitsland door te geven. De verzuimboete wegens het niet tijdig doen van IB-aangifte wordt door de Rechtbank terecht gevonden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 april 2024, ECLI: NL:RBZWB:2024:2822

Gepubliceerd in Nieuws