Rubriek: Belastingrecht

A-G: Uitkeringen ontslagstamrecht belast in werkstaat

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2020

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2015 uitkeringen uit een stamrecht. De termijnen zijn belast in Nederland op grond van het arbeidsartikel (verdrag 1959). Het pensioenartikel is niet van toepassing, omdat de uitkeringen niet soortgelijk aan pensioen zijn.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:748

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw thuiswerkbeleid? Vergeet de grensarbeiders niet!

Evelien de Jong Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Evelien de Jong, Grensarbeiderscentrum, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

Nu medewerkers in verband met de COVID-maatregelen vaker thuiswerken, beraden veel ondernemingen zich op de toekomst. Hun HR-beleidsmakers zijn druk met het vormen van een thuiswerkbeleid. In dit artikel aandacht voor de internationale aspecten van thuiswerken, en dan met name de aandachtspunten voor grensarbeiders. In de situatie dat werknemers niet in Nederland wonen, maar over de grens: leidt het meer thuiswerken tot een sociale zekerheidsswitch, andere sociale zekerheidspremies en uitkeringsrechten? Hoe ga je daar als werkgever mee om en hoe regel je dit?

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Mandatory Disclosure Rules: een inschatting van de betekenis voor de global mobility-praktijk

Bastiaan Didden Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel.

De meldingsplicht op grond van Europese richtlijn DAC 6, aangeduid als ‘Mandatory Disclosure Rules’ (MDR) kan een rol spelen op het gebied van global mobility. In deze bijdrage wordt een eerste inschatting gemaakt van de wijze waarop de global mobility-praktijk geraakt wordt door deze Mandatory Disclosure-regelgeving.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Covid-19 update: grensarbeiders in de driehoek België, Nederland, Duitsland

Valerie Ramaekers Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Valérie Ramaekers, Senior Manager Global Employment Services, Deloitte Belastingadviseurs B.V. (vramaekers@deloitte.nl)

De COVID-19 pandemie heeft veel grensarbeiders gedwongen om virtueel vanuit huis te werken om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De OESO-aanbevelingen over de behandeling van internationale belastingverdragen tijdens de COVID-19-crisis zijn opgevolgd door Nederland, Duitsland en België: er werd een COVID-19 Belgisch-Nederlands belastingakkoord en een Duits-Nederlands belastingakkoord voor grensarbeiders gesloten. De sociale zekerheidsautoriteiten van onder andere deze drie landen hadden al eerder hun coulancebeleid toegelicht. In onderstaand artikel geef ik graag een update naar aanleiding van mijn artikel in dit vakblad (nummer 32, juli 2020) betreffende de Covid-19 belastingregelingen tussen Nederland/Duitsland en Nederland/België, het beleid van de sociale zekerheidsautoriteiten in deze landendriehoek en de OESO aanbevelingen.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 – adviseren is vooruitzien

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 29 mei 2020 is de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de notitie geeft de staatssecretaris van financiën aan wat de voornaamste beleidsuitgangspunten zijn die het kabinet bij toekomstige verdragsonderhandelingen wil hanteren. Hoewel het een beleidsnotitie is, is deze van belang voor de dagelijkse praktijk. Immers bij de fiscale planning is niet alleen relevant hoe het actuele verdrag luidt, maar ook wat te verwachten ontwikkelingen zijn. Met een aantal landen voert Nederland momenteel verdragsonderhandelingen. Toekomstige belastingverdragen zullen zeker mede een uitvloeisel zijn van hetgeen in de Nota Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (NFV) is opgenomen. Het parlement heeft zich overigens nog niet uitgesproken over de NFV. Wel is al bekend dat het parlement op 25 juni honderden schriftelijke vragen heeft ingeleverd. Naar verwachting zullen die na het zomerreces beantwoord worden.

In dit artikel zal ik me richten op de onderwerpen in de NFV die van belang zijn voor het grensoverschrijdend werken. Aan de hand van de gecursiveerde onderdelen in dit artikel kunt u als lezer snel de onderwerpen scannen en kiezen voor de voor u relevante onderwerpen.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

De Nederlandse 30%-regeling: niet uniek

Marjon Weerepas Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Prof.dr. M.J.G.A.M. Weerepas, werkzaam als hoogleraar bij de Universiteit Maastricht (marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl). Met dank aan S. Dolstra, student-assistent Capaciteitsgroep Belastingrecht.

Grensoverschrijdende arbeid is een fenomeen dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling. De grensoverschrijdende arbeid kan zich in vele vormen voordoen. Denk bijvoorbeeld aan de seizoenarbeiders die in de landbouw werkzaam zijn of aan kenniswerkers ofwel zogenoemde expats. Veel landen willen gebruik maken van hooggekwalificeerde werknemers. Dat zou goed zijn voor het stimuleren van de economie. Een aantal landen tracht deze werknemers uit het buitenland onder andere door middel van fiscaal gunstige regelingen aan te trekken. Wie in Nederland kenniswerker zegt, koppelt deze al snel aan de 30%-regeling, het Nederlandse instrument om buitenlandse kenniswerkers aan te trekken. De vraag is of andere landen ook een dergelijke fiscale regeling kennen, en zo ja, hoe is deze dan vormgegeven. In deze bijdrage volgen eerst enige cijfers over grensoverschrijdende arbeid, daarna een korte bespreking van de Nederlandse 30%-regeling. Vervolgens komt een overzicht van een aantal bijzondere fiscale regelingen van enige landen voor expats aan de orde. Gezien de beperkte ruimte is ervoor gekozen om slechts de hoofdlijnen van de regelingen van een beperkt aantal landen te beschrijven. Er is overigens ook een aantal landen, die geen bijzondere fiscale regelingen voor expats kennen. Voorbeelden zijn Duitsland(1) en Estland.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

België: Buitenlandse dividenden en aftrek buitenlandse bronheffing

Sofie Matthys Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Sofie Matthys, director Tax & Legal bij Deloitte Private (Belgium) (smatthys@deloitte.com)

Een Belgische interne instructie – die recent werd ingetrokken - zorgde voor verwarring en onduidelijkheid over het bedrag dat in de Belgische aangifte personenbelasting gerapporteerd moet worden. Wat is hier aan de hand? Blijft alles nu voorlopig toch bij het oude?

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Verruimde Belgische concept vaste inrichting sedert dit jaar van kracht

Andy Cools Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht van de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Naar verluidt is de Belgische Belastingdienst meer aandacht aan het besteden aan buitenlandse ondernemingen die actief zijn in België. De bedrijven die een Belgische inrichting hebben, zijn verplicht tot het indienen van de (nihil)aangifte in de vennootschapsbelasting. Daar gaat mee gepaard dat de Belgische inrichting zich ook moet aansluiten bij een Belgisch sociaal verzekeringsfonds en daarvoor een jaarlijkse vennootschapsbijdrage moet betalen. Volgens de OESO en de Belgische wetgeving is er immers sneller sprake van een (Belgische) vaste inrichting. De Belgische inrichting is mede ingevoerd voor kleinere buitenlandse MKB-vennootschappen die diensten verlenen in België. Maar wat is nu eigenlijk een Belgische inrichting? In dit artikel bespreek ik nog eens beknopt de definitie van een verruimde vaste inrichting die ingevolge BEPS in het leven geroepen is. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. Ik start met een algemene uiteenzetting over BEPS. Daarna geef ik aan welke wijzigingen BEPS aan het concept van de vaste inrichting heeft doorgevoerd. In een volgend deel breng ik de verruimde definitie van Belgische inrichting ter sprake die sedert 1 januari 2020 in voege is. Ik sluit af met conclusies.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Berekening premiedeel algemene heffingskorting op basis wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2020

Q woont in Duitsland en is premieplichtig in Nederland. De berekening van het premiedeel van de algemene heffingskorting moet op basis van wereldwijde premie-inkomen en niet op basis van het in Nederland genoten belastbaar inkomen uit werk en woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 4 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2749

Gepubliceerd in Nieuws

Drempelregeling voor thuiswerkdagen en hooglerarenbepaling België

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2020

Er wordt onderzocht, in overleg met de OESO, of een drempelregeling in belastingverdragen kan worden opgenomen voor thuiswerkdagen van grensarbeiders. Dit najaar wordt met België verder gepraat over de problematiek van de (hoog)lerarenbepaling in het belastingverdrag.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws