Migratierecht

Herziene Richtlijn EU Blauwe kaart: een nieuwe impuls voor het aantrekken van hooggeschoolde arbeidsmigranten?

Marjolein Krommenhoek Door
30-06-2023

Auteurs: Marjolein Krommenhoek en Sevil Akkaş, beide werkzaam bij Deloitte, afdeling Global Employer Services, als respectievelijk Senior Manager Corporate Immigration (mkrommenhoek@deloitte.nl) en Manager Corporate Immigration (seakkas@deloitte.nl)

In 2011 implementeerde Nederland de Richtlijn Europese blauwe kaart (2009/50/EG) en dat leverde ons de zogeheten gecombineerde verblijfs- en werkvergunning ‘EU blauwe kaart’ op. De richtlijn beoogde een geharmoniseerd toelatingsbeleid inclusief beperkte intracommunautaire mobiliteitsrechten voor vreemdelingen met een hooggekwalificeerde baan in de Europese Unie (hierna EU) met als doel om de EU aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleide werknemers. Door de strikte voorwaarden van de EU blauwe kaart en de voordelige reeds bestaande nationale regelgeving is de EU blauwe kaart minder succesvol gebleken dan aanvankelijk verwacht door de Commissie.

Gepubliceerd in Vakblad 56, 2023

Bedrijf gekocht of verkocht: acties en aandachtspunten ten aanzien van internationale medewerkers

Jill Frijns Geschreven door
29-10-2021

Auteur: Jill Frijns, werkzaam als Sr. Consultant Assignment Management bij Boxx Global Expat Solutions (Jill@boxx-expat.com)

Steeds meer internationale ondernemingen krijgen te maken met de situatie dat een gedeelte van het bedrijf verkocht wordt, dat er een nieuw bedrijf of een onderdeel van een ander bedrijf is aangekocht, dat medewerkers (intern) overgeplaatst worden of in dienst treden bij een andere B.V.. Indien dit zich voordoet, ontkomt een werkgever er niet aan om een analyse van de werknemerspopulatie te maken, om te bepalen welke acties nodig zijn. In dit artikel ligt de focus op de gevolgen van deze situaties voor internationale of internationaal actieve medewerkers in Nederland, zoals bijvoorbeeld expats, lokaal uit het buitenland geworven medewerkers of voor grensarbeiders.

Gepubliceerd in Vakblad 42, 2021

Inspectiebezoeken van de IND aan de (erkend) referent: wat zijn de verplichtingen van een referent en hoe bereid je je voor?

Juliana van Gulik Geschreven door
22-04-2021

Auteurs: Juliana van Gulik en Verônica Otero, werkzaam bij Boxx global expat solutions als respectievelijk Immigration Manager en Immigration Consultant (juliana@boxx-expat.com)

Een referent is een persoon of organisatie die er belang bij heeft dat een vreemdeling in Nederland komt wonen en/of wonen en werken. Een persoon kan bijvoorbeeld referent zijn voor een gezinslid en een organisatie voor de buitenlandse werknemers. Sommige bedrijven kiezen ervoor om door de IND erkend te worden als referent en voor enkele categorieën van werk is dit zelfs verplicht. Erkende referenten zijn organisaties die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als betrouwbare partners beschouwt. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee, zoals een snellere afhandeling van en minder bewijsstukken meesturen met de aanvraag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bezoekt regelmatig de (erkende) referenten om te controleren of zij voldoen aan de verplichtingen waar een (erkend) referent aan moet voldoen. Als de referent en/of vreemdeling zich niet aan de wettelijke verplichtingen houdt, kan de IND sancties (disciplinaire maatregelen) opleggen. In dit artikel wordt verder ingegaan op de wettelijke verplichtingen van de zakelijke (erkend) referent en de uitvoering daarvan, en specifiek in de praktijk om de bedrijven te helpen voorbereid te zijn in geval van een inspectie van de IND.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Kennismigranten: een update voor 2021

Sarah Omar Geschreven door
06-02-2021

Auteur: Sarah Omar, advocaat bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers (omar@kroesadvocaten.nl)

Een behoorlijk aantal bedrijven in Nederland heeft kennismigranten in dienst. Elk jaar worden er ongeveer 20.000 aanvragen voor kennismigranten en andere hoogopgeleide vreemdelingen ingediend. Hiervan wordt 94% ingewilligd. De meeste kennismigranten komen uit India, de Verenigde Staten en China.(1) Door de huidige COVID-19 crisis verkeren veel bedrijven in zwaar weer. Bij deze bedrijven zijn het vaak de kennismigranten die als eerste moeten vertrekken. In dit artikel wordt allereerst ingegaan op de versoepelde regeling voor een zoekjaar vergunning. Deze regeling biedt een ruimere mogelijkheid om kennismigranten tegen een lager salaris aan te trekken en in dienst te houden. Ook wordt stilgestaan bij de salarisnormen 2021 voor kennismigranten en wordt besproken wanneer welke norm van toepassing is. Vervolgens komt aan bod wat de gevolgen voor het verblijf van een kennismigrant zijn zodra het arbeidscontract zonder verlenging afloopt of direct wordt beëindigd. Tot slot wordt de mogelijkheid besproken om een verblijfsvergunning als kennismigrant aan te vragen na eerder verblijf op grond van een ICT-vergunning.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor verblijfsvergunningen en werkloosheid

Carlo Douven Geschreven door
06-08-2020

Het EMN en de OESO hebben informatiecampagnes opgezet over de gevolgen van Covid-19 betreffende migratie. De eerste informatie gaat over het beheer van verblijfsvergunningen en werkloosheid onder migranten binnen de EU, Noorwegen en het VK.

Bron: Europees Migratie Netwerk en OESO, 30 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor grensarbeiders en gedetacheerde werknemers

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2020

De Europese Commissie geeft richtlijnen over het vrij verkeer van werknemers, arbeidsrechtelijke gevolgen, werkloosheid en recht op uitkeringen, sociale zekerheid en thuiswerken t.g.v. Covid-19. Ook zijn een aantal veel voorkomende vragen en antwoorden opgenomen.

Bron: Europese Commissie, 30 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland kent relatief weinig internationale kenniswerkers

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2020

Het aandeel internationale kenniswerker is maar 4,2% (383.000) van de beroepsbevolking. Dat is binnen de EU relatief laag. Ze hebben wel een relatief hoog beroepsniveau en zijn vaker dan in andere landen zelfstandigen.

Bron: CBS, 10 februari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Kennismigrantenregeling mogelijk verruimd?

Sandra Tilmans Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Sandra Tilmans, werkzaam bij Boxx global expat solutions (sandra@boxx-expat.com)

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleid personeel wordt niet beperkt door internationale grenzen. Om de Nederlandse kenniseconomie en haar innovatieniveau te versterken, moet Nederland in het buitenland op zoek naar getalenteerd personeel. Nederland staat niet alleen in deze zoektocht naar getalenteerde vreemdelingen, aangezien andere westerse landen een vergelijkbare behoefte aan kennismigranten hebben. Meer en meer wijzigen deze landen hun toelatingsbeleid om kennismigranten aan te trekken, waardoor hun concurrentiepositie wordt versterkt.

Bewust van deze internationale ontwikkelingen heeft de Nederlandse overheid onderzoek laten doen naar de aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten. In dit artikel leggen wij de stand van zaken uit.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Grip op uw zakenreizigers

Valerie Ramaekers Geschreven door
20-09-2019

Auteurs: Valérie Ramaekers en Mayke den Teuling, beide werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (valerie.ramaekers@nl.ey.com; mayke.den.teuling@nl.ey.com)

Zakenreizen blijven onverminderd in trek. Men onderschat echter veelal de administratieve verplichtingen en risico’s die ermee samenhangen. Het wordt steeds belangrijker om de potentiële risico’s te beheersen voordat werknemers op zakenreis gaan. Door de introductie van de EU Posted Worker Directive en diverse registratievereisten wordt het bovendien voor organisaties steeds complexer om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit artikel geeft een uiteenzetting van de aandachtspunten voor zakenreizen en de daarbij behorende risico’s betreffende immigratie, arbeidsrecht, payroll/loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale zekerheid.

Gepubliceerd in Vakblad 25, 2019

De Europese Blauwe Kaart: wat kan een expat met deze vergunning?

Sander Groen Geschreven door
29-05-2019

Auteurs: Sander Groen en Dennis Reins, respectievelijk partner bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers (groen@kroesadvocaten.nl) en partner bij TTT-group (dennis.reins@ttt-group.com)

De Europese Blauwe Kaart is vanuit marketingperspectief heel goed in de ‘expatmarkt’ gezet door de Europe Commissie, bij de introductie in 2010. Veel expats en hun werkgevers hebben de indruk dat de ‘EU Blue Card’ als vergunning het recht geeft in de gehele Europese Unie te werken en te wonen. Dat is dus niet zo. De Europese Blauwe Kaart is landgebonden, en geeft alleen het recht om te werken in de lidstaat die de kaart heeft afgegeven. In Nederland is de Europese Blauwe Kaart zelfs helemaal geen succes. De Nederlandse regering heeft de toelatingsvoorwaarden van de Europese Blauwe Kaart met opzet zwaarder gemaakt dan die voor de kennismigrantenregeling. Zo geldt een fors hoger salariscriterium(1), plus de eis van minimaal een Bachelor diploma die ook op dit niveau moet zijn beoordeeld door het Informatiecentrum Diplomawaardering. Door de eisen voor afgifte van de kennismigrantenvergunning lager te stellen, wilde de Nederlandse regering Nederland als vestigingsland voor expats aantrekkelijker maken ten opzichte van de buurlanden.

Gepubliceerd in Vakblad 23, 2019