Migratierecht

Boetebeleid IND goedgekeurd door de Raad van State

Sander Groen Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Sander Groen, partner bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers (groen@kroesadvocaten.nl)

Aanleiding voor deze bijdrage is de uitspraak van de Raad van State van 26 november 2018.(1) Deze uitspraak is interessant omdat het de eerste keer is dat de hoogste rechter oordeelt over het boetebeleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Waar gaat het in deze uitspraak over? Het betreft een au pair-bureau dat zich bezighoudt met het bemiddelen en plaatsen van au pairs bij gastgezinnen. Het au pair-bureau heeft volgens de IND de zorg- en informatieplicht overtreden en heeft daarvoor boetes gekregen.(2) Het bureau zou het gastgezin niet op zorgvuldige wijze hebben geselecteerd en zich niet op de hoogte hebben gehouden van het welbevinden en welzijn van de au pair. Ook heeft het au pair-bureau volgens de IND niet tijdig gemeld dat de gastmoeder niet langer woonachtig was op het gezinsadres. Deze uitspraak is relevant voor werkgevers die gebruik maken van het erkend referentschap voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor kennismigranten, overplaatsing binnen een onderneming en Europese blauwe kaarten. De informatie- en zorgplicht geldt immers ook voor deze werkgevers.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Overheid verbetert dienstverlening Nederlanders in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2018

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland uitbreiden en moderniseren. Beschreven wordt waar Nederlanders op kunnen rekenen van consulaten. Er is een brochure over reisinfo per land en hulp bij noodsituaties. Er komen mobiele paspoortteams voor de aanvraag van een nieuw paspoort.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Lerend werken voor buitenlanders in Nederland

Juliana van Gulik Geschreven door
28-09-2018

Auteur: J. van Gulik, immigratie consultant bij Boxx global expat solutions

Het wordt door een nieuwe Europese richtlijn gemakkelijker om stagiaires uit het buitenland aan te nemen. Bedrijven kunnen behalve stagiaires ook trainees in de zin van de ICT Richtlijn aantrekken, of met praktikanten werken. In dit artikel wordt ingegaan op deze verschillende vormen van lerend werken en in welk geval verblijfs- of werkvergunningen moeten worden aangevraagd.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018

Strengere toetsing en handhaving op erkend referenten

Dominique Coenen Geschreven door
28-09-2018

Auteur: Dominique Coenen, partner bij Expat Management Group te Amsterdam (coenen@expatmanagementgroup.com)

Eind 2017 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst een onderzoeksrapport gepubliceerd van de Inspectie Veiligheid en Justitie waarin de kwaliteit van het toezicht van de IND op de erkend referent wordt beoordeeld. De eindconclusie is pijnlijk helder: het toezicht op de erkend referent in de huidige vorm is onvoldoende effectief en van zichtbare handhaving is geen sprake. In dit artikel proberen we in dit kader enkele gevolgen voor de erkend referent in de dagelijkse praktijk te signaleren en te verklaren én blikken we vooruit op wat de referent mogelijk te wachten staat.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018

Checklist aanvraag paspoort of ID in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2018

De Nederlandse overheid heeft een online checklist gemaakt voor de aanvraag van een paspoort of ID voor in het buitenland wonende Nederlanders.

Bron: nederlandwereldwijd.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Is uw bedrijf klaar voor een controle door de IND?

Edith de Bourgraaf Door
28-05-2018

Auteur: drs E. de Bourgraaf, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (edith.de.bourgraaf@nl.ey.com)

In juni 2013 is het Modern Migratiebeleid (MoMi) ingevoerd. Het uitgangspunt van MoMi is dat vreemdelingen die Nederland nodig heeft snel en eenvoudig toegelaten worden. Werkgevers kunnen zich in dit verband laten registeren als erkend referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De erkend referent heeft toegang tot een versnelde toelatingsprocedure. Daarbij worden de administratieve lasten voor werkgevers zo beperkt mogelijk gehouden. In ruil daarvoor heeft de erkend referent plichten naar de IND. Uit een recent onderzoek is gebleken dat het toezicht op erkend referenten niet voldoende effectief is. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verbetermaatregelen te nemen ten aanzien van de effectiviteit van het toezicht.

In dit artikel informeer ik u over de plichten van een erkend referent, de sancties bij niet naleving van de plichten en de aandachtspunten om u als werkgever voor te bereiden op een controle

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Bank mag bankrekening inwoner niet EU-land opzeggen

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2018

Een bank mag een betaalrekening opzeggen als iemand buiten de EU is gaan wonen of woont. De betrokken gepensioneerden moeten zelf een alternatief regelen om hun aow en pensioen direct naar het buitenland te laten overmaken.

Bron: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, 4 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland implementeert richtlijn (EU) 2016/801

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2018

Bij besluit implementeert Nederland richtlijn (EU) 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten. De richtlijn treedt in werking op de uiterste implementatiedatum van de richtlijn zijnde 23 mei 2018.

Bron: Besluit Minister van V en J, 8 april 2018, Stcrt. 2018, nr. 107

Gepubliceerd in Nieuws

Checklist voor expats in België

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2018

De ING-bank in België heeft een checklist ontwikkeld, met praktische informatie en verwijzingen, die het verhuizen naar België en het leven in België vlotter wil laten verlopen. Formaliteiten, documenten, belastingen, gezondheid, pensioen etc. komen allemaal aan de orde.

Bron: ING België, 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

IND gaat in 2018 controleonderzoeken doen bij erkend referenten

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2018

De IND gaat in 2018 steekproefsgewijs controleonderzoeken doen bij erkend referenten naar de verplichtingen van Modern Migratiebeleid. Erkend referenten kunnen verblijfsvergunningen aanvragen op basis van eigen verklaringen. Omdat te kunnen (blijven) doen moeten referenten op een juiste en zorgvuldige wijze invulling geven aan hun verplichtingen.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws