Rubriek: Sociale Zekerheid

Handels- en samenwerkingsovereenkomst ziet niet op Wlz en Zvw

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2021

De sociale zekerheidsafspraken met het Verenigd Koninkrijk (Handels- en samenwerkingsovereenkomst) die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 zien niet op de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet.

Bron: Website SVB, 23 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Begrip inkomstenverhouding wordt per 1 januari 2023 gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2021

Het begrip inkomstenverhouding wordt strakker geformuleerd. Veel voorbereidingen zullen nodig zijn om te komen tot een goede verwerking van lonen ook in internationale situaties (salary splits, wijziging premieplicht etc.).

Bron: Ministerie van SZW, 23 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

SVB bereid tot uitzondering bij werken buiten de EU

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2021

Werknemers die wonen in een EU-lidstaat en werken buiten de EU voor een Nederlandse werkgever zijn veelal verzekerd in het woonland. Onder voorwaarden gaat de SVB akkoord met verzekeringsplicht in Nederland.

Bron: PWC, 8 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Verslag expertmeeting herziening VO 883/2004

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2021

In het verslag wordt ingegaan op de voorgestelde wijzigingen van de Europese sociale zekerheidsverordening. Er is veel aandacht voor de plannen rondom de werkloosheiduitkering. Het arrest Vester, over hiaten in arbeidsongeschiktheidsdekking, is ook besproken.

Bron: Ministerie van SZW, 19 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Handboek Loonheffingen 2021 is uit

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2021

Het Handboek Loonheffingen 2021 van de Belastingdienst is gepubliceerd. Voor grensoverschrijdend werken zijn de hoofdstukken 19 en 20, internationale loonbelasting én premieheffing, zeer relevant.

Bron: Belastingdienst, 18 maart 2021

 

Gepubliceerd in Nieuws

Corona-maatregelen: Bij corona-onderbreking is A1 niet meer geldig

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2021

Een door de SVB afgegeven A1-verklaring aan een werknemer of zelfstandige die is gaan werken in een ander EU-land, is niet meer geldig als de werkzaamheden zijn onderbroken door de corona-maatregelen. De SVB trekt de verklaring niet met terugwerkende kracht in.

Bron: Nieuwsbrief BBZ, 17 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Voorgangsrapportage herziening VO 883/2004

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2021

De herziening van de Coördinatieverordening sociale zekerheid loopt niet voorspoedig. Knelpunten zijn o.m. het voorstel van de Europese Commissie voor een voorafgaande notificering bij detachering en de Nederlandse inzet voor de werkloosheidsuitkeringen.

Bron: Informele raad werkgelegenheid en sociaal beleid, 15 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Caleidoscoop grenswerkers: Europees kampioenschap bestuurlijk onvermogen?

Ger Essers Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Ger Essers, verbonden aan de Stichting Geen Grens (www.geengrens.eu)

Tijdens het parlementair onderzoek naar de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen verzuchtte voorzitter Chris van Dam ’het lijkt wel op wereldkampioenschap bestuurlijk onvermogen’. Het is de vraag of bij de totstandkoming én de uitvoering van de Europese en de nationale wet- en regelgeving voor grenswerkers ook geen sprake is van bestuurlijk onvermogen. Is een grenswerker die te maken heeft met de wetgeving en bureaucratie van twee landen, niet even kwetsbaar als de alleenstaande met een laag en flexibel inkomen, die Nederlandse toeslagen aanvraagt? In dit artikel wordt de actuele stand inzake de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en de belastingverdragen met Duitsland en België beschreven. Verder worden de beleidsopvattingen van politici en het wel en wee van grenswerkers beschreven. Ter illustratie wordt de problematiek van de verkeerd of niet-verzekerde grenswerkers en de problematiek van de grenswerkers met een WIA-hiaat beschreven. Tot slot wordt aangegeven hoe de problemen opgelost zouden kunnen worden: niet door aan te passen, doch door af te wijken(1).

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Brexit en recht op sociale zekerheid en zorg

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2021

Voor Nederlanders die na 1 januari 2021 naar het VK gaan, zijn in de Handels- en samenwerkingsovereenkomsten regels opgenomen voor de sociale zekerheidsrechten, waaronder zorg. Bij kort verblijf bestaat alleen recht op spoedeisende en noodzakelijke zorg.

Bron: Rijksoverheid, 2 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Studente is in Portugal sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2021

A is Nederlandse en in 2000 naar Nederland gekomen. In 2013 is ze voor haar studie met haar drie kinderen naar Portugal vertrokken. Uit Nederland krijgt ze uitkeringen. In ieder geval vanaf 1 januari 2018 woont zij in Portugal en is ze daar sociaal verzekerd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 8 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:117

Gepubliceerd in Nieuws