Sociale Zekerheid

Buitenlandbijdrage Zorgverzekeringwet is niet met IB te verrekenen

Marco Wijnberg Geschreven door
20-06-2024

Belanghebbende woonde sinds 1997 in Spanje, waar hij een AOW-uitkering ontving en pensioenuitkeringen van drie Nederlandse pensioenfondsen. Op die uitkeringen werd een buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden. Hij vermeldde deze buitenlandbijdragen in zijn aangiften IB als loonheffing, maar de inspecteur corrigeerde de aangiften en verrekende de buitenlandbijdragen niet als voorheffing. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het daarmee eens. Gelet op artikel 9.2 Wet IB 2001 was de buitenlandbijdrage geen voorheffing die verrekenbaar is met de op de aanslag verschuldigde IB.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1918

Gepubliceerd in Nieuws

Deadline 30 juni 2024 nadert voor thuiswerkende telewerkers

Marco Wijnberg Geschreven door
13-06-2024

Werkgevers met internationale telewerkers moeten vóór 1 juli 2024 actie ondernemen om te voorkomen dat deze mogelijk onder het socialezekerheidsstelsel van hun woonland vallen en dat ze daarom in de periode van 1 juli 2023 tot 1 juni 2024 niet aan de socialezekerheidsverplichtingen voldoen. In de meeste gevallen zal dit ook leiden tot een verplichte buitenlandse salarisadministratie voor de werkgever. Vanaf 1 juli 2024 moet het A1-certificaat binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden worden aangevraagd.

Bron: Website SVB, juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

SVB: internationale dienstverlening onder druk

Marco Wijnberg Geschreven door
06-06-2024

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan het controleren van de hoogte van AOW-uitkeringen, premies en toeslagen aan mensen in het buitenland amper nog aan. De SVB geeft aan dat zij de kwaliteit en tijdigheid niet meer kan borgen op het niveau dat past bij een moderne dienstverlener. De SVB heeft hierover een zogenaamde Knelpuntenbrief gepubliceerd. Het probleem zit vooral bij de internationale dienstverlening, die volgens de SVB te complex en arbeidsintensief is geworden. Ongeveer de helft van het personeel is alleen nog maar bezig met het opvragen van documenten en informatie over mensen die over de grens wonen en werken, zo'n 13 procent van de uitkeringsgerechtigden. De SVB roept daarom op om de uitvoering van de AOW te vereenvoudigen.

Bron: SVB, Knelpuntenbrief IV, 30 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe Europese digitale portemonnee

Marco Wijnberg Geschreven door
23-05-2024

Op 20 mei 2024 is Europese verordening eIDAS 2.0 van kracht geworden. Met deze nieuwe wet kunnen de lidstaten burgers en bedrijven een digitale portemonnee aanbieden waarmee zij hun nationale digitale identiteit kunnen koppelen aan zaken zoals rijbewijs, diploma's, bankrekeningen etc. Met die digitale portemonnee op hun smartphone kunnen burgers zich makkelijk identificeren en elektronische documenten delen. De portemonnee biedt alle burgers onlinetoegang tot diensten met hun nationale digitale identificatie. Dit is in de hele EU erkend.

Bron: Publicatieblad EU, 30 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Uitspraak Europese Hof versterkt rechten grensarbeiders

Marco Wijnberg Geschreven door
21-05-2024

Het Europese Hof van Justitie heeft een nieuwe uitspraak gedaan waarin het bevestigt dat grensarbeiders dezelfde sociale voordelen moeten genieten als binnenlandse werknemers. In zijn arrest merkt het Hof van Justitie op dat grensarbeiders bijdragen aan de financiering van het sociale beleid van de ontvangende lidstaat, gezien de belasting- en socialezekerheidsbijdragen die zij in deze staat betalen uit hoofde van hun werk. Zij moeten daarom onder dezelfde voorwaarden als de nationale werknemers aanspraak kunnen maken op gezinsbijslagen en sociale en fiscale voordelen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 16 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Zorg in grensoverschrijdende woonsituaties (deel 2)

Rene vd Wissel Geschreven door
17-05-2024

Auteur: René van der Wissel, werkzaam bij het CAK, afdeling Strategie & Beleid te Den Haag. Dit artikel is geschreven is op persoonlijke titel.

Zorgverzekeringen hebben voor grensoverschrijdende situaties eigen bijzonderheden, administratieve procedures en begrippen. Deze zijn deels een gevolg van de regels die zijn opgesteld om de ‘export’ van zorgprestaties naar een ander land mogelijk te maken. Deels heeft dat te maken met de wijze waarop nationale zorgstelsels zijn ingericht voor het verkrijgen van zorg en hoe wordt omgegaan met diverse groepen rechthebbenden. Zijn zij verzekerd of zijn zij niet verzekerd, maar wel verdragsgerechtigd? In dit artikel ga ik nader in op de situaties die te maken hebben met wonen in een ander land dan het land waar de rechthebbende zorgverzekerd is. Dit tweede deel behandelt de situatie van gepensioneerden en hun gezinsleden.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Wijziging verzekeringspositie gezinsleden van binnen de EU uitgezonden ambtenaren

Nick Tax Geschreven door
17-05-2024

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken (www.svb.nl/bbz)

In dit artikel wordt ingegaan op de gewijzigde verzekeringspositie van gezinsleden van binnen de EU uitgezonden ambtenaren. Nederland zendt zijn ambtenaren uit naar EU-lidstaten om daar werkzaamheden te verrichten. Veel van die ambtenaren zijn werkzaam in Brussel. Denk aan ambassades, de EU etc. Er zijn twee categorieën uitgezonden ambtenaren: het diplomatiek of consulair personeel en overige uitgezonden ambtenaren. Daarnaast is er een aparte regeling voor militairen en hun gezinsleden. Deze is dermate afwijkend dat die hier onbesproken blijft.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

In de cockpit van het Europees sociaal beleid in een jaar van Europese verkiezingen

Gerrit Van de Mosselaer Door
17-05-2024

Auteur: G. (Gerrit) Van de Mosselaer, beleidsadviseur sociale zaken Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Tijdens een voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is het de verantwoordelijkheid van de voorzittende lidstaat om gedurende 6 maanden de continuïteit van Europese werkzaamheden in tal van vergaderingen en werkgroepen in goede banen te leiden, akkoorden te bereiken in lopende dossiers samen met alle Europese actoren en dus samenwerking te faciliteren. Omwille van de timing van het huidige Belgische voorzitterschap, net voor Europese verkiezingen, was en is de uitdaging dubbel. Enerzijds was er de beperkte tijd van 3 maanden om finale akkoorden in lopende dossiers te bereiken, die ook nog gestemd zouden geraken in het Europees Parlement. En anderzijds is er de opdracht om de Europese agenda voor de komende 5 jaren mee voor te bereiden. Op dit ogenblik kunnen we, vanuit de invalshoek tewerkstelling en sociale zaken, al een selectieve en voorzichtige stand van zaken van het Belgische voorzitterschap opmaken.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Litouwen tekent kaderovereenkomst voor telewerkers per 1 mei 2024

Marco Wijnberg Geschreven door
16-05-2024

Litouwen heeft op 23 april 2024 de kaderovereenkomst ondertekend betreffende de toepassing van artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 bij gebruikelijke grensoverschrijdende telearbeid. Met behulp van deze overeenkomst kunnen werkgevers en werknemers hun socialezekerheidsdekking behouden in het land waar de werkgever is gevestigd. Dit o.a. op voorwaarde dat de werknemer minder dan 50% van de tijd thuis werkt (telewerkt) en de overige tijd in principe in het werkgeversland werkzaam is.

Bron: socialsecurity.belgium.be, mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Bulkaanvraag telewerk A1 mogelijk voor bedrijven

Marco Wijnberg Geschreven door
08-05-2024

De SVB heeft sinds kort mogelijk gemaakt dat werkgevers de A1-verklaring op basis van de telewerk-kaderovereenkomst nu in 1x voor al hun werknemers aanvragen, mits ze uiteraard aan de voorwaarden voldoen. De bulkaanvraag kan gedaan worden door het invullen van een spreadsheet en het aanvraagformulier op de website van de SVB. (Let op: de deadline van 1 juli 2024 voor het aanvragen van de telewerk A1 verklaring met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 nadert met rasse schreden!)

Bron: SVB, 3 mei 2024

Gepubliceerd in Nieuws