Rubriek: Sociale Zekerheid

Alleen eerste echtgenote kan zich vrijwillig verzekeren bij polygamie

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2021

De mogelijkheid voor de vrijwillige verzekering voor de AOW komt toe aan de eerste echtgenote. De tweede echtgenote krijgt geen recht, omdat de verzekerde duurzaam gescheiden leeft van de eerste echtgenote.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 17 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1443

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse AOW is onderdeel NINBI

Carlo Douven Geschreven door
23-07-2021

B woont in België en geniet een in België belaste Nederlandse AOW-uitkering. De AOW-uitkering is dan in niet in Nederland belastbaar inkomen en onderdeel van door de inspecteur afgegeven NINBI-beschikking.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1961

Gepubliceerd in Nieuws

Handleiding Loonheffingen artiesten- en beroepssportersregeling is uit

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2021

De Belastingdienst heeft de Handleiding Loonheffingen artiesten- en beroepssportersregeling 2021 geactualiseerd. De Handleiding bevat ook veel informatie die van belang is bijvoorbeeld bij de inhuur van buitenlandse sporters en artiesten. 

Bron: Belastingdienst, 14 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Aanvraagdatum AOW is datum aanvraag bij orgaan woonland

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2021

X woont in België en heeft in België de aanvraag voor een sociaal zekerheidspensioen ingediend. De aanvraagdatum geldt ook voor het recht op AOW. Voorwaarde is dat de de aanvraag voldoende duidelijk is over de buitenlandse aanspraak.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 6 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1053

Gepubliceerd in Nieuws

Rechter kan geen overleg met Luxemburg afdwingen

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2021

De SVB niet verplicht is om met Luxemburg afspraken te maken over Luxemburgse verzekeringsplicht voor een rijnvarende. De Hoge Raad heeft maar een beperkte bevoegdheid om uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hierover te toetsen.

Bron: Hoge Raad, 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1026

Gepubliceerd in Nieuws

De SF case op grensarbeiders toegepast: hoe een business trip naar China in een onontwarbare sociale zekerheidskluwen resulteert

Evelien de Jong Geschreven door
02-07-2021

Auteur: Evelien de Jong, Senior manager, EY Grensarbeiderscentrum, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

Stelt u zich de volgende situatie eens voor: Het is januari 2018 – nog lang voor de eerste tekenen van de COVID-19 pandemie zich aankondigen. Een inwoner van België is werkzaam voor een in Nederland gevestigde werkgever. Hij werkt vrijwel uitsluitend in Nederland. Op basis van EG Verordening 883/2004 is hij sociaal verzekerd in Nederland. Hij heeft een Nederlandse ziektekostenverzekering. In België is hij met een S1 ingeschreven zodat hij ook aldaar naar de dokter kan. Zijn werkgever draagt Nederlandse sociale zekerheidsbijdragen af via de payroll. Tot dusver niks aan de hand. Dan blijkt dat zijn werkgever een leuke korte klus in het buitenland voor hem heeft. “Of hij zin heeft om voor 12 maanden naar China te gaan?”. Dat lijkt hem een hele leuke uitdaging. Hij is single en ziet dit als de perfecte combinatie; een mooie carrièrekans en de gelegenheid om China - een groeimarkt - beter te leren kennen. Werkgever en werknemer starten met de voorbereiding van de korte uitzending naar China. Naast de juiste immigratiepapieren en accommodatie, regelen ze natuurlijk ook dat hij adequaat sociaal verzekerd is tijdens zijn uitzending. Dat treft: Nederland en China hebben sinds september 2017 een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten (hierna: Verdrag) op basis waarvan hij in Nederland sociaal verzekerd kan blijven. Als bewijs hiervan, vraagt de werkgever namens hem een zogenoemde verklaring toepasselijke wetgeving (of Certificate of Coverage; hierna: CoC) aan bij de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB). Een dergelijke verklaring zorgt er tevens voor dat hij zich in China niet bij het (beperkte) sociale zekerheidsstelsel hoeft aan te sluiten. Echter, tot hun verbazing krijgen ze nul op rekest van de SVB: het Verdrag is niet van toepassing aangezien de werknemer voorafgaand aan zijn tewerkstelling in China niet in Nederland woonde! Diverse andere collega’s hadden een dergelijke verklaring echter wél ontvangen. De start van een langdurige geschiedenis om te achterhalen welke wetgeving de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders op uitzending naar verdragslanden regelt. In dit artikel neem ik u stap voor stap mee in wat uiteindelijk zal gaan uitmonden in een zaak voor de Centrale Raad van Beroep. Aan het slot geef ik de huidige stand van zaken weer en tips voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Het resultaat van EHvJ-uitspraak Vester in Nederland: hoe één arbeidsongeschikte het UWV beleid veranderde

Caja Huisman Geschreven door
01-07-2021

Auteur: Caja Huisman, werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van EY Belastingadviseurs LLP, als consultant tax specialties (caja.huisman@nl.ey.com)

Op 14 maart 2019 heeft het Europese Hof van Justitie het arrest Vester gewezen. Dit heeft in Nederland ingrijpende gevolgen. Het UWV heeft aan de hand van dit arrest nieuw beleid bepaald voor situaties zoals die van mevrouw Vester. Per 1 januari 2021 is deze beleidswijziging ingegaan. Indien de werknemer in een ander land als laatste verzekerd was, maar in dit land geen of geen volledig recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, kan er een inkomensgat ontstaan door het verschil in wachttijd. De wachttijd WIA zal vanaf 1 januari 2021 aansluiten op de wachttijd van de andere lidstaat, waardoor zo’n gat wordt voorkomen. Dit beleid is ook van toepassing op mensen die buiten Nederland wonen, maar wel een band met Nederland hebben gehad. Dit beleid geldt ook voor alle nieuwe aanvragen per 1 januari 2021 en voor alle lopende aanvragen waar de ingangsdatum van de WIA-uitkering nog niet is bepaald. Door deze beleidswijziging worden nieuwe aanvragen verwerkt op basis van het nieuwe beleid. Situaties zoals die van mevrouw Vester zouden dus nu niet meer mogen voorkomen. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden en gevolgen van het arrest Vester.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Coronavirus-maatregelen: Sociale zekerheidsafspraken van toepassing tot 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2021

Het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus is voor de socialezekerheidswetgeving geneutraliseerd voor werknemers en zelfstandigen. De voorziene einddatum van deze regeling is 31 december 2021.

Bron: (Belgische) Rijksdienst voor sociale zekerheid

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Internationale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2021

Op de website van de SVB staat dat de coronamaatregelen in relatie met Duitsland en België nog steeds van toepassing zijn. Ook de fiscale overeenkomsten met Duitsland en Nederland blijven geldig tot in ieder geval 30 september 2021.

Bron: Website SVB

Gepubliceerd in Nieuws

Detacheerder moet ook in vestigingsland detacheren

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2021

Een uitzendbureau kan alleen personeel over de grens detacheren in zin van de art.12, lid 1 VO 883/2004 als het uitzendbureau voor een aanzienlijk deel personeel uitzendt in de lidstaat van vestiging. Alleen personeel werven in het land van vestiging is te weinig.

Bron: Hof van Justitie EU, 3 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:427

Gepubliceerd in Nieuws