Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Vergelijkend overzicht regelgeving arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2024

Gepubliceerd is een vergelijkend naslagwerk (barrièremodel) van bevoegdheden, relevante instanties en regelgeving in België, Nederland en Noordrijn-Westfalen over de huisvesting en tewerkstelling van arbeidsmigranten.

Bron: EURIEC, 21 november 2023

Lees meer...

Portugese NHR-regime belemmert niet verdragsinwonerschap

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2024

K woont in Portugal en is daar een 'residente não habitual of non-habitual resident' (NHR-regime). Ten gevolge daarvan belast K Portugal lager dan reguliere inwoners van Portugal. Voor de toepassing van het belastingverdrag is P inwoner van Portugal.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 februari 2024

Lees meer...

Maximaal 15%-bronheffing verrekenbaar op dividenden

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2024

P ontvangt dividenden uit Zwitserland en Italië. Op grond van de belastingverdragen met beide landen mag P maximaal 15% bronheffing verrekenen. Het maakt daarbij niet uit dat de feitelijke bronheffing hoger is.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 november 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9660

Lees meer...

Substantieel werken in woonland en werken in derde-landen?

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2024

W woont in Duitsland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Hij werkt geen substantieel (< 25%) deel in zijn woonland. De Duitse rechter vraagt het Hof van Justitie EU of bij de bepaling van het substantieel deel, werken in een derde land meetelt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 december 2023, C-743/23.

Lees meer...

Nog geen concrete fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2024

Er zijn nog geen concrete uitzichten op fiscale afspraken met Duitsland en België over het thuiswerken van grenswerkers. De hoop is gevestigd op afspraken in EU- en OESO-verband. De Belgische regering heeft dit als voorzitter van de Raad van de EU geagendeerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 februari 2024

Lees meer...

Indienen verkeerde, niet uitgereikte, biljet leidt tot verzuimboete

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2024

Aan Y is een aangiftebiljet uitgereikt voor niet-inwoners. Y levert een biljet in voor inwoners. Na contact tussen Y en de inspecteur heeft Y geen ander biljet ingediend. De opgelegde ambtshalve aanslag en de verzuimboete zijn juist.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:330

Lees meer...

Verleggingsregeling kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2024

De verleggingsregeling in de loonbelasting, die buitenlandse werkgevers kunnen gebruiken om de inhouding van de loonbelasting te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel, kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen worden toegepast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Lees meer...

Overgangsrecht 30%-regeling en wisseling werkgever

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2024

Als een werknemer met de 30%-regeling gewisseld is van werkgever en enige tijd niet gewerkt heeft, is geen sprake van een onderbreking voor het overgangsrecht van toepassing voor de aftopping en versobering van de 30%-regeling en de afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Lees meer...

Bijbaantje leidt tot verlies recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2024

W verblijft tijdelijk om studieredenen in Nederland. Na de studie neemt W een bijbaantje. Een dag later gaat zij een andere arbeidsovereenkomst aan en verzoekt toepassing van de 30%-regeling. De bijbaan staat aan de toepassing van de 30%-regeling in de weg.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 23 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2024:179

Lees meer...

Lijfrente-uitkeringen inwoner Filipijnen in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2024

A woont op de Filipijnen en geniet een lijfrente-uitkering uit Nederland. De lijfrente-uitkeringen zijn laste van de winst van de verzekeringsmaatschappij gekomen en daardoor op grond van het pensioenartikel belast in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 9 februari 2023, ECLI:NL:HR:2024:215

Lees meer...

Inwoner Indonesië heeft geen recht op Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2024

Een inwoner van Indonesië claimt ten onrechte in de Nederlandse aangifte heffingskortingen en aftrek zorgkosten. Hij is geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige, omdat hij niet woont binnen de landenkring (EU/EER/Zwitserland/BES).

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3024

Lees meer...

AOV-premie betaald aan verzekeraar in Guernsey is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2024

De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt aan een in Guernsey gevestigde verzekeraar zijn niet aftrekbaar. De verzeker is geen toegelaten verzekeraar in de zin van de Wet IB (art. 3.126).

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3492

Lees meer...

Kennismigrantenregeling: Werknemerspremie pensioen is onderdeel brutoloon

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2024

Bij de vaststelling van het bruto maandloon voor het salariscriterium van de kennismigrantenregeling kan de premie die de werknemer betaalt voor het pensioen meegenomen worden. De werkgeverspremie daarentegen telt niet mee.

Bron: IND, Nieuwsbrief zakelijk, 20 december 2023

Lees meer...

Meldplicht WagwEU versoepeld voor onderwijssector

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2024

Werkgevers van werknemers die naar Nederland worden gedetacheerd om onderwijs te geven of onderzoek te verrichten, zijn per 1 januari 2024 uitgezonderd van de meldplicht (postedworkers.nl). Dit geldt ook voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen.

Bron: Postedworkers.nl, 1 januari 2024

Lees meer...

Heffingskortingen niet-inwoners op basis Nederlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2024

Voor de bepaling van het premiedeel van de diverse inkomensafhankelijke heffingskortingen van niet-inwoners, moet uitgegaan worden van het Nederlandse inkomen (hfdst. 7 Wet IB), tenzij een speciale bepaling anders bepaalt.

Bron: A-G Koopman, 19 januari 2024, ECLI:NL:PHR:2024:79

Lees meer...

Gezinsleden Nederlandse ambtenaar in EU/EER/Zw niet meer verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2024

De sociale verzekeringspositie van gezinsleden van ambtenaren die binnen de EU, EER of Zwitserland wonen is per 1 januari 2024 gewijzigd. Ook als ze niet werken en geen kortlopende uitkering ontvangen zijn ze in het woonland verzekerd.

Bron: Nieuwsbrief BDZ, 30 januari 2024

Lees meer...

Korting looptijd, wisseling werkgever en deelmaand na versobering 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2024

Als de 30%-regeling wordt aangevraagd met een verkorte looptijd, dan wordt gekort aan de achterkant voor de toepassing van de verlaagde percentages. Bij een wisseling werkgever wordt gekort aan de voorkant. Als het percentage wijzigt gedurende een loontijdvak, dan moeten de percentages tijdsevenredig toegepast worden.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 1 februari 2023, KG:041:2023:2, 3 en 4

Lees meer...

Wetenschappelijke master aan een HBO-opleiding en de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2024

Een verzoek om toepassing van de 30%-regeling is ten onrechte afgewezen. Betrokkene heeft weliswaar geen master behaald in het wetenschappelijk onderwijs, maar wel een geaccrediteerde wetenschappelijke master behaald aan een HBO-opleiding.

Lees meer...

Ook aangiften C en M moeten op 1 mei binnen zijn

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2024

De C-aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen en de M-aangifte voor migranten moeten twee maanden eerder binnen zijn dan eerdere jaren. De aangiften moeten vóór 1 mei 2024 binnen zijn en niet zoals eerdere jaren vóór 1 juli.

Bron: WoltersKluwer, Taxlive, 19 januari 2024

Lees meer...

Wereldinkomen is van belang bij NINBI-beschikking

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2024

P woont in België en ontvang AOW en een pensioen uit zijn Nederlandse pensioen-BV. Bij de berekening van de zorgbijdrage die P moet betalen aan het CAK moet worden uitgegaan van het wereldinkomen, ook voor zover inkomen niet belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2459

Lees meer...

Korting AOW acceptabel, na aanbod vrijwillige verzekering

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2024

A was bijna 18 jaar sociaal verzekerd in Duitsland, maar niet volledig, omdat A een mini-job had in Duitsland. De korting van 18 jaar op de AOW is dan terecht. Dit is ook evenredig omdat de SVB heeft aangeboden dat A zich vrijwillig kan verzekeren voor deze periode.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 21 december 2023 ECLI:NL:CRVB:2023:2534

Lees meer...

Nieuw verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2024

Het verzoek om toepassing van de 30%-regeling is terecht afgewezen. Er is geen mogelijkheid in de regelgeving tot heroverweging of wijziging van een onherroepelijke beschikking voor toepassing van de 30%-regeling en de daarin vermelde looptijd.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2457

Lees meer...

Duitse visie op verdragstoepassing arbeidsinkomsten

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2024

In Duitsland is een uitgebreid besluit gepubliceerd over de toepassing van belastingverdragen bij inkomsten uit niet zelfstandige arbeid. O.a. komen aan de orde ontslagvergoedingen, opties en dat de 30%-vergoeding belast is in Duitsland (Ruckfallklausel).

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 12 december 2023, IV B 2 - S 1300/21/10024 :005

Lees meer...

A-G: In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2024

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Conclusie A-G Ettema, 22 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1210

Lees meer...

Waardeoverdracht van pensioen in het buitenland kan geruisloos

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2024

Als een inwoner van Nederland een buitenlands, bijv. Belgisch, pensioen heeft, is bij een waardeoverdracht binnen dat land geen sprake van afkoop als sprake blijft van een in dat land gebruikelijk pensioen. De overdracht kan ook plaatsvinden op de pensioeningangsdatum.

Bron: Belastingdienst Kennisgroep, 18 januari 2024

 

Lees meer...

Aftrek ter voorkoming dubbele belasting strandt op bewijslast

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2024

P woont in Nederland en claimt een aftrek ter voorkoming van dubbele werkzaamheden voor zijn werkzaamheden in diverse landen. Daar P geen bewijs levert over de feitelijke aanwezigheid in de diverse landen, heeft hij geen recht op aftrek.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2854

Lees meer...

Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 is uit

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2024

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 van de Belastingdienst is uit. De recente wijzigingen van de 30%-regeling worden toegelicht. Ook wordt kort ingegaan op de kaderovereenkomst telewerken voor de sociale zekerheid.

Bron: Belastingdienst, 19 januari 2024

Lees meer...

Uitleg verdrag Duitsland-Luxemburg bij thuiswerken

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2024

Duitsland en Luxemburg hebben afspraken gemaakt over uitleg van hun belastingverdrag. Het gaat over het thuiswerken van werknemers en overheidspersoneel. Het uitgangspunt is dat thuiswerken in het woonland belast is, waarbij een thuiswerkregeling dit deels voorkomt.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 15 januari 2024

Lees meer...

Thuiswerken en sociale zekerheid in een bijzondere tijdelijke situatie

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2024

Y werkt sinds haar emigratie naar Nederland 20 dagen voor de Duitse werkgever Z op kantoor en twee dagen thuis, hetzelfde arbeidspatroon als voor de migratie. Na de 20 dagen wordt Y ziek. Z heeft niet bewust ingestemd met structureel werken in Nederland. Y is sociaal verzekerd in Duitsland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 14 december 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:2466

Lees meer...

Kosten A1-verklaring zijn geen Extraterritoriale-kosten, maar ...

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2024

Een aanvraag of verlenging van een A1-verklaring is geen loon. Als het gaat om een A1-verklaring voor werken in meerdere landen, is wel sprake van loon, maar kan dit aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen

Lees meer...

Aanvraag tewerkstellingsvergunning is geen loon, evt. verblijfsdeel wel

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2024

De aanvraag of omzetting van een tewerkstellingsvergunning is geen loon. Bij een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid ligt dat anders. De kosten die zien op de vergunning voor verblijf zijn wel loon.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen

Lees meer...

Nederlander werkzaam voor EOB heeft geen vrijstelling box 3

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2024

M is sinds 1990 werkzaam bij het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk, heeft de Nederlandse nationaliteit en woont sinds 1977 onafgebroken in Nederland. De vrijstelling in box 3-voor bepaalde medewerkers van de EOB geldt niet voor M.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 27 september 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2218

Lees meer...

Lump sum-uitkering Iers pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2024

A woont in Nederland en ontvangt een afkoopsom uit een Iers ‘Pension- and Death-benefit-Plan’. Haar overleden man heeft het pensioen opgebouwd. De afkoopsom is in Nederland belast loon waarover Nederland het heffingsrecht heeft.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2861

Lees meer...

Overgangsregeling pensioenen verdrag Duitsland niet voor AOW

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2024

De overgangsregeling voor pensioenen die gold tot 2021 door de wijziging van het belastingverdrag met Duitsland vanaf 2016 is niet van toepassing op de Nederlandse AOW-uitkering van een inwoner van Duitsland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2860

Lees meer...

Inwoner België krijgt Nederlandse fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2024

T woont in België. Door het box 3-inkomen voldoet T niet aan de 90%-eis voor de kwalificerende buitenlands belastingplicht. T heeft geen zodanig inkomen dat België fiscale tegemoetkomingen kan verlenen. T heeft dan recht op Nederlandse tegemoetkomingen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8594

Lees meer...

V&A over conserverende aanslag en zekerheidsstelling

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2024

Bij een conserverende aanslag ter zake van een pensioen in eigen beheer bij een vennootschap binnen de EU kan de ontvanger geen zekerheid verlangen. Bij een conserverende aanslag met meerdere bestanddelen gelden per deel de regels voor uitstel van betaling en zekerheid.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 8 januari 2024

Lees meer...

Tijdsevenredige verlaging premiedeel heffingskorting bij migratie

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2024

M emigreert in augustus naar Denemarken en heeft nadien geen Nederlandse inkomsten meer. Het belasting- en premiedeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden dan dwingendrechtelijk tijdsevenredig verlaagd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8724

Lees meer...

Subject to tax-bepaling België werkt niet als Nederland vrijstelt

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2024

A woont in België. Het loon is op grond van het arbeidsartikel voor internationaal vervoer (art. 15, lid 3) in het belastingverdrag belast in Nederland. Dat is ook het geval als Nederland het loon vrijstelt.

Bron: (Belgisch) Hof van Cassatie, 26 oktober 2023

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag Nederland - Kirgizië

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2024

Nederland heeft op 5 december 2023 een nieuw belastingverdrag met Kirgizië gesloten. De tekst is gepubliceerd. Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.

Bron: Tractatenblad 22 december 2023, nr. 146

Lees meer...

Huisvestingskosten en aanwijzing als extraterritoriale kosten

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2024

5 antwoorden zijn gepubliceerd over het aanwijzen van vergoedingen voor eerste of dubbele huisvestingskosten als ET-kosten. Naast de 30%-regeling kunnen ET-kosten aangewezen worden als aan het gebruikelijkheidscriterium is voldaan. Voor eerste huisvestingskosten kan dat niet.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 28 december 2023

 

Lees meer...

Ambtshalve herziening 30%-beschikking is mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2024

Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht is per 1 januari 2024 gewijzigd om mogelijk te maken dat een onjuiste 30%-beschikking ambtshalve, na het verstrijken van de bezwaartermijn, in het voordeel van belanghebbende kan worden herzien door de inspecteur.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 december 2023

Lees meer...

Materieel werkgeversbegrip geldt ook bij werken voor vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2024

Portugese uitzendkrachten hebben een formele werkgever in Portugal. Ze werken in Nederland voor een vaste inrichting van een Belgische vennootschap. De Belgische vennootschap is materieel de werkgever voor het verdrag. Het loon is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8321

Lees meer...

30%-regeling en verwerking in de aangifte LH

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2024

In een besluit wordt bevestigd dat na de aanvraag of herziening van een 30%-beschikking met toepassing van een correctiebericht alsnog de 30%-regeling mag worden toegepast. Een correctiebericht kan overigens alleen gebruikt worden om fouten te herstellen.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 december 2023

Lees meer...

Rapportage arbeidsmigranten 2023 en jaarplan 2024 Arbeidsinspectie

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2023

De jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 beschrijft de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Ook is het jaarplan 2024 van de Arbeidsinpectie bekend gemaakt. (SZW 1/12).

Bron: Ministerie van SZW,10 en 11 december 2023

Lees meer...

Eindejaarsbesluit bevat wijzigingen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2023

In het besluit wordt het uitvoeringsbesluit loonbelasting aangepast aan de versobering van de 30%-regeling. Ook wordt een formele mogelijkheid in het leven geroepen dat de inspecteur de 30%-beschikking onder voorwaarden kan herzien.

Bron: Staatsblad 27 december 2023, 511 - Eindejaarsbesluit 2023

Lees meer...

Inkomensverklaring niet meer jaarlijks verplicht

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2023

Een jaarlijkse inkomensverklaring om aangemerkt te worden als kwalificerende buitenlands belastingplichtige is niet meer nodig. Als men eerder een verklaring heeft verstrekt en onafgebroken gekwalificeerd heeft, is alleen nog op verzoek van de inspecteur bewijs nodig.

Bron: Staatsblad 2023, 511 - Eindejaarbesluit 2023

Lees meer...

Gevolgen arresten internationale waardeoverdrachten pensioen

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2023

Zoals verwacht vervallen de voorwaarden van het afkoopverbod en de aansprakelijkstelling. De Pensioenwet en het besluit internationale aspecten pensioen worden aangepast. Voor het overige blijven de voorwaarden gelden. De staatssecretaris gaat de gevolgen bewaken.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 december 2023

Lees meer...

Berekening middeling bij gedeeltelijke premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2023

Als een belastingplichtige in een jaar (deels) niet premiepichtig is worden de premies volksverzekeringen niet mee in aanmerking genomen. Alleen de inkomstenbelasting wordt betrokken bij de berekening van de herrekende belasting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 19 december 2023

Lees meer...

Besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2023

Het besluit over ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties en de toepassing belastingverdragen is aangepast naar aanleiding van het arrest van 14 oktober 2002. De heffing hangt mede af van het moment waarop het toepasselijk verdrag is gesloten.

Bron: Staatscourant, 22 december 2023, nr. 31183

Lees meer...

Pensioen Belgische pensionado is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2023

W woont in België en geniet pensioenuitkeringen uit Nederland die in België niet belast zijn. W heeft hierover in België geprocedeerd. De inspecteur heeft hierover rechtmatig gegevens uitgewisseld met België. Nederland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8322

Lees meer...

Bewijslast Schumacker-doctrine rust op belanghebbende

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

P woont in Duitsland en claimt in Nederland fiscale faciliteiten. P overlegt geen inkomensverklaring en maakt het recht op Nederlandse fiscale faciliteiten niet aannemelijk. De inspecteur hoeft niet zelf in Duitsland navraag te doen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8028

Lees meer...

Besluit materiële werkgeversbegrip voor verdragstoepassing geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

Het besluit over de uitleg van het materiële werkgeversbegrip in het artikel voor niet zelfstandige arbeid in belastingverdragen is aangepast naar aanleiding van het arrest van14 oktober 2002. Er is nu meer van belang wanneer het toepasselijk verdrag is gesloten.

Bron: Staatscourant, 21 december 2023, nr. 31181

Lees meer...

Cyprusconstructie met internationale chauffeurs strandt

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

Een Nederlands transportbedrijf maakt gebruik van chauffeurs die ingeschreven zijn bij een Cypriotisch adviesbureau. De rechter vindt dat er een dienstbetrekking bestaat tussen de chauffeurs en het transportbedrijf.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6462

Lees meer...

Systematiek verrekenen buitenlandse bronheffing strijdig met EU-recht?

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2023

De A-G stelt aan de Hoge Raad voor eerst de buitenlandse bronheffingen te gaan verrekenen en daarna de heffingskortingen toe te passen. De nu in de wet opgenomen omgekeerde volgorde acht hij in strijd met het vrij verkeer van kapitaal.

Bron: A-G Koopman, 1 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1097

 

Lees meer...

Check het fiscale loon van de 30%-er!

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2023

De Belastingdienst geeft als eindejaarstip mee om goed te beoordelen of het loon van de 30%-er voldoet aan de inkomensnorm van 2023. Als dat niet het geval is, vervalt de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2023.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 18 december 2023

Lees meer...

Afkoop pensioen eigen beheer belast bij inwoner Korea

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2023

Y woont in Korea en koopt zijn Nederlandse pensioen in eigen beheer af. Het Hof beslist dat de pensioen-BV in Nederland een onderneming drijft en het pensioen ten laste van de winst komt. De afkoopsom is belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 3 oktober 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2221

Lees meer...

Belgische wetswijziging heffing buitenlandse pensioenen kan

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2023

In januari 2022 heeft België met ingang van 1 januari 2021 de Belgische wet gewijzigd, waardoor buitenlandse (ook Nederlandse) pensioenen integraal belast zijn. Het grondwettelijk Hof is akkoord met de wijziging, op de terugwerkende kracht voor het jaar 2021 na.

Bron: Grondwettelijk Hof, 14 december 2023, nr. 170/2023

Lees meer...

Geen conserverende aanslag AB bij emigratie 30%-er

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2023

P woont in Nederland, bezit een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap en is een partieel buitenlandse belastingplichtige. Bij emigratie kan ter zake van het aanmerkelijk belang geen conserverende aanslag worden opgelegd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 30 november 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:12584

Lees meer...

Werkkostenregeling toepasbaar bij buitenlandse werkgever

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2023

A, inwoner van Nederland, werkt voor een Liechtensteinse werkgever. In de inkomstenbelasting kan hij een vrijstelling van 1,2% van het totale loon claimen. Hij maakt niet aannemelijk dat andere kosten vergoed zijn waarvoor recht bestaat op een gerichte vrijstelling.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 oktober 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2088

Lees meer...

Emigratie minderjarig kind en toerekening in box 3

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2023

Y, minderjarig en woont op 1 januari bij haar ouders in Nederland. Y emigreert gedurende het kalenderjaar. De grondslag in box 3 wordt, naar tijdsgelang van het wonen van Y in Nederland, aan haar ouders toegerekend.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 5 december 2023

Lees meer...

Thuiswerken kan leiden tot een vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2023

Er is een overeenkomst gesloten tussen Nederland en België over wanneer thuiswerken leidt tot een vaste inrichting. Bij minder dan 50% thuiswerken is geen sprake van een vaste inrichting. Voor andere situaties is het ingewikkeld.

Bron: Staatscourant, 8 december 2023

Lees meer...

Beleidsregels SVB zijn geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2023

De beleidsregels van de SVB zijn geactualiseerd. Er zijn wijzigingen opgenomen o.a. betreffende het begrip werkgever bij detacheringen, de toetsing Rijnvarenden en het grensoverschrijdend telewerken.

Bron: Staatscourant, 20 november 2023, nr.32595

Lees meer...

Eigenwoningregeling wordt voortgezet bij uitzending partner

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2023

X en Y zijn fiscale partners met een woning in Nederland. X wordt uitgezonden en heeft in het buitenland een hoofdverblijf, maar wordt geacht inwoner van Nederland te zijn gebleven. Ze kunnen gezamenlijk kiezen om de Nederlandse woning als hoofdverblijf aan te merken. 

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 7 december 2023

Lees meer...

Cafetariaregeling extraterritoriale kosten is verlengd

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2023

De Belastingdienst heeft de afspraken met de Land- en Tuinbouworganisatie over de toepassing van de cafetariaregeling voor extraterritoriale kosten van buitenlandse werknemers die minder dan 9 maanden in Nederland werken verlengd tot 1 januari 2026.

Bron: LTO, 4 december 2023

Lees meer...

Nederlandse bevaarbare routes Rijnvarende leiden tot dubbele premieheffing

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2023

Y woont in Nederland en werkt als Rijnvarende voor een Liechtensteinse werkgever en is in Nederland sociaal verzekerd. De inspecteur hoeft geen overleg met Liechtenstein op te starten om de dubbele premieheffing te voorkomen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 oktober 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2077

Lees meer...

De sociale zekerheidspremies 2024 zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2023

De sociale zekerheidspremies 2024 en de premies voor de vrijwillige werknemersverzekeringen 2024 zijn bekend. Vrijwillige werknemersverzekeringen zijn mogelijk voor de Ziektewet, WIA, WAO en de Werkloosheidswet.

Bron: Staatscourant, 29 november 2023

Lees meer...

Verblijf derdelanders uit Oekraïne is rechtmatig

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2023

Er zijn vragen beantwoord over derdelanders uit Oekraïne die een verblijfs- en werkrecht hebben op grond van de Europese tijdelijke beschermingsrichtlijn. Het IND-portaal laat dit ten onrechte niet zien, maar ze zijn wel rechtmatig in Nederland.

Bron: Ministerie van V en J, 28 november 2023

Lees meer...

Beperkt nieuws over de versobering 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2023

De versobering van de 30%-regeling en afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2024 gaan vrijwel zeker door. De versobering 30%-regeling kan al in januari 2024 gevolgen hebben leiden tot een lager percentage dan 30.

Bron: Eerste Kamer, Nota naar aanleiding van het 2e Verslag, 1 december 2023

Lees meer...

Kennismigrantenrichtlijn (nog) niet volledig van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2023

Het is Nederland niet gelukt de Europese kennismigrantenrichtlijn (Europese blauwe kaart) fijdig voor 19 november 2023 om te zetten in wetgeving. Alleen op de bepalingen die rechtstreekse werking hebben kan een beroep worden gedaan.

Bron: Ministerie van V en J, 28 november 2023

Lees meer...

Premie Duitse arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2023

Een Duitser die in Nederland woont betaalt premies voor een Duitse arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekering is afgesloten na zijn immigratie. De premie is niet aftrekbaar. Er geen sprake van discriminatie.

Bron: Rechtbank Noord Nederland, 14 november 2023 ECLI:NL:RBNNE:2023:4616

Lees meer...

Voor EU uitgezonden deskundige is belast in de woonstaat

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2023

P is een Kroaat en werkt als deskundige bij een project in Albanië, gefinancierd door de EU. De kaderovereenkomst EU – Albanië moet dubbele belastingheffing voorkomen. Kroatië mag, als woonland de inkomsten van P belasten.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 november 2023, ECLI:EU:C:2023:920

Lees meer...

Rechter herstelt evidente fout bij afgeven 30%-beschikking

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2023

Bij het afgeven van een 30%-beschikking is een evidente fout gemaakt. De beschikking staat formeel vast. De formele rechtskracht van die beschikking staat echter niet in de weg aan het geven van een nieuwe juiste beschikking. 

Bron: Rechtbank Den Haag, 5 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:17391

Lees meer...

Arbeidsartikel bepaalt heffing over uitkeringen uit een ontslagstamrecht

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

A woont in de VS en geniet uitkeringen van ruim 1,5 miljoen uit een ontslagstamrecht-BV waarvoor A gebruik heeft gemaakt van de (inmiddels afgeschafte) stamrechtvrijstelling. De uitkeringen zijn op grond van het arbeidsartikel belast in het voormalige werkland Nederland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 6 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8461

Lees meer...

Anoniementarief en verblijven in een camper (workation)

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

Als een werknemer geen vast woonadres meer heeft, maar wel nog een postadres bijv. omdat hij in een camper is gaan wonen en werken, is het anoniementarief niet van toepassing. Bij de indiensttreding moeten dan alle gegevens zijn verstrekt.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 27 november 2023

Lees meer...

Europese Commissie stelt 'Talent Pool' voor

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2023

De Europese Commissie stelt voor een banenwebsite (voorlopige naam: Talent Pool) op te zetten. Op deze site moeten werkzoekenden van buiten de EU en werkgevers binnen de EU elkaar sneller en efficiënter kunnen vinden.

Bron: Europese Commissie, 14 november 2023

Lees meer...

Correctie en onjuiste toepassing 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2023

Er zijn vragen beantwoord over de correctiemogelijkheden bij een onjuiste toepassing van de 30%-regeling, als het addendum uit het besluit van 23 augustus 2013 van toepassing is.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 24 november 2023

Lees meer...

Wonen in het buitenland en excessieve vertrekvergoedingen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2023

Er zijn drie vragen beantwoord over de belastingheffing en verdragstoepassing bij excessieve vertrekvergoedingen van niet in Nederland wonende werknemers en bestuurders.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 24 november 2023

Lees meer...

Extraterritoriale kosten buitenlandse internationale school verduidelijkt

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2023

De kosten voor een in het buitenland gevestigde internationale school mogen integraal vergoed worden als extraterritoriale kosten. Er moet wel een causaal verband zijn met de dienstbetrekking.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 21 november 2023

Lees meer...

Geen doorschuifregeling zonder beschikking

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2023

Bij het doorschuiven van een vrij te stellen buitenlands inkomen naar een later belastingjaar is een beschikking van de inspecteur vereist over het jaar waarin het vrijgestelde inkomen, dat niet heeft geleid tot een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, is vastgesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6330

Lees meer...

Wet toekomst pensioenen en toepassing belastingverdrag bij nabestaandenpensioen

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2023

Er zijn vragen en antwoorden gepubliceerd over de invoering van de Wet toekomst pensoenen en de toepassing van een belastingverdrag bij partnerspensioenen die ingaan vóór en op of na de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

Bron: Belastingdienst Centraal aanspreekpunt pensioenen, 20 november 2023

Lees meer...

Heffingskortingen inwoner België berekend op basis wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2023

L woont in 2017 in België en is een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. De inspecteur heeft bij de berekening de (bijzondere) verhoging van de algemene heffingskorting het wereldinkomen terecht in aanmerking genomen.

Bron: Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2023:1537

Lees meer...

Aanwijzing buitenlandse pensioenregeling hoeft niet opnieuw

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2023

Een buitenlandse pensioenregeling hoeft na de invoering van de Wet toekomst pensioenen niet opnieuw aangewezen te worden (besluit 9 oktober 2015, DGB 2015/7010M). De bestaande aanwijzing loopt door.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 november 2023

Lees meer...

EU-ambtenaar die na pensioen als zelfstandige werkt is niet verzekerd in België

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2023

Een ambtenaar van de Europese Unie die tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in dienst blijft en daarna op het grondgebied van een lidstaat een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, is niet in die lidstaat verplicht onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:881

Lees meer...

Intrekken A1-verklaring zonder overleg met ander land kan

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2023

De Poolse sociale zekerheidsinstantie heeft een afgegeven A1-verklaring ambtshalve ingetrokken. Daarvoor is niet vereist dat de instantie een dialoog- en bemiddelingsprocedure heeft gevoerd met het land waar betrokkene wel verzekerd is.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:869

Lees meer...

Resultaten lucratief belang en de remittance-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2023

De resultaten uit een lucratief belang vallen onder de reikwijdte van de remittance-bepaling van art. 22 belastingverdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 november 2023

Lees meer...

Uitleg wijzigingen 30%-regeling per 1 januari 2024

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2023

Bij de behandeling Belastingplan 2024 zijn vragen beantwoord over de versobering 30%-regeling en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht. Onder meer het overgangsrecht (term onderbreking) en de afbouw van het percentage worden toegelicht.

Bron: Eerste Kamer, Nota naar aanleiding van het verslag, 17 november 2023

Lees meer...

Internationale waardeoverdracht pensioenen moet anders

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2023

De voorwaarden die Nederland stelt ter zake van een uitgaande internationale waardeoverdracht van pensioen (besluit van 9 oktober 2015), zijn in strijd met het Europees recht. De regels omtrent het afkoopverbod en de zekerheidsstelling mag Nederland niet hanteren.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:878 en 875

Lees meer...

Aanvraag blauwe kaart op basis nieuwe richtlijn mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2023

De richtlijn Europese Blauwe Kaart voor verblijf en werk binnen de EU moest zijn geïmplementeerd voor 18 november 2023. De website van de IND is hiervoor op 17 maart 2023 voorzien van een update.

Bron: Immigratie en naturalisatiedienst, 17 november 2023

Lees meer...

Sleepnet crypto informatie wordt steeds groter

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2023

Nederland gaat met 50 landen gegevens uitwisselen over cryptos. Het Crypto Asset Reporting Framework is op 10 november 2023 getekend en moet belastingontwijking voorkomen. Binnen de EU is hiervoor de DAC 8-richtlijn al aangenomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 november 2023

Lees meer...

NINBI is door inspecteur juist vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2023

Het ‘niet in Nederland belastbaar inkomen’ is door de inspecteur juist vastgesteld door rekening te houden met het niet in Nederland belast pensioen en de aftrekposten. Het NINBI is van belang voor toeslagen en de zorgbijdrage die het CAK vaststelt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7457

Lees meer...

Meertalig kinderopvang bij wet geregeld

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2023

Vanaf 1 februari 2024 mogen kinderopvangcentra meertalige dagopvang aanbieden. Maximaal 50% van de dagopvangtijd mag in het Duits, Engels of Frans worden aangeboden. De andere 50% moet in het Nederlands, Fries of een andere streektaal.

Bron: Ministerie van SZW, 9 november 2023

Lees meer...

IND evalueert regeling kenniswerkers en zoekjaarders

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2023

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft een rapport gepbliceerd over kenniswerkers en zoekjaarders in Nederland. Het rapport is gericht op hoe het kenniswerkers vergaat nadat ze in Nederland zijn aangekomen.

Bron: IND, oktober 2023

Lees meer...

Roemeense vrijstelling ter bescherming eigen bouwbranche is toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2023

Roemenië heeft in haar wetgeving een belastingvrijstelling opgenomen voor werknemers in de bouwbranche. De vrijstelling is niet van toepassing voor buiten Roemenië in de bouw werkzame werknemers. De regeling is niet strijdig met het Europees recht.

Bron: Conclusie A-G Kokott, Hof van Justitie EU, 9 november 2023 ECLI:EU:C:2023:848

Lees meer...

Inspecteur mag over pensioen inwoner België navorderen

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2023

A ontvangt een pensioen van ruim € 67.000 van een Nederlands pensioenfonds. De inspecteur kon niet weten dat België het pensioen niet volledig belast heeft, zodat de gegevens uit België het benodigde nieuw feit vormen voor de navorderingaanslag.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6860

Lees meer...

Uitleg term ‘belastingjaar’ in pensioenartikel verdrag VK

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2023

Voor de toepassing van het pensioenartikel in het belastingverdrag NL – Verenigd Koninkrijk is relevant of de uitkeringen in een belasting jaar groter zijn dan € 25.000. Met de term ‘belastingjaar’ in het pensioenartikel wordt het belastingjaar van het bronland bedoeld.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 10 november 2023

Lees meer...

Rechtbank volgt regularisatieovereenkomst SVB

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2023

De SVB heeft met de Luxemburgse autoriteiten een regularisatieovereenkomst gesloten. De rechtbank volgt deze regularisatie. Belanghebbende is dan een periode in Luxemburg sociaal verzekerd en een periode in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7247

Lees meer...

Van Rij is niet blij met amendementen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2023

Staatssecretaris van Rij heeft een brief gestuurd naar de Eerste Kamer, waarin hij aangeeft dat veel aangenomen amendementen in de Tweede Kamer, waaronder de versobering 30%-regeling, niet zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 november 2023

Lees meer...

EU-hof legt anticumulatie bij samenloop uitkeringen uit

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2023

A ontvangt uitkeringen van verschillende aard uit lidstaten. De lidstaten kunnen dan een anticumulatie (art. 55 VO 883/2004) toepassen volgens de nationale wetgeving, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de meerdere uitkeringen.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 oktober 2023, ECLI:EU:C:2023:772

Lees meer...

Europese Commissie vindt 30%-regeling niet strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2023

De Europese Commissie heeft beslist dat de 30%-regeling niet in strijd is met het EU-recht. De klacht ziet op de ongelijke behandeling van een 30%-er ten opzichte van een reguliere werknemer voor de belastingheffing en de sociale zekerheid.

Bron: G. Essers, 7 november 2023

Lees meer...

Afkoopsom telt niet mee voor € 25.000-grens in pensioenartikel met België

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2023

A woont in België en ontvangt uit Nederland een regulier pensioen van € 23.817 en een afkoopsom van een niet-ingegane lijfrente van € 7.371. De afkoopsom wordt niet meegeteld bij de beoordeling van de € 25.000-grens in het pensioenartikel van het verdrag met België.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7351

Lees meer...

Nieuws