Carlo Douven

Carlo Douven

17-09-2020

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 – adviseren is vooruitzien

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 29 mei 2020 is de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de notitie geeft de staatssecretaris van financiën aan wat de voornaamste beleidsuitgangspunten zijn die het kabinet bij toekomstige verdragsonderhandelingen wil hanteren. Hoewel het een beleidsnotitie is, is deze van belang voor de dagelijkse praktijk. Immers bij de fiscale planning is niet alleen relevant hoe het actuele verdrag luidt, maar ook wat te verwachten ontwikkelingen zijn. Met een aantal landen voert Nederland momenteel verdragsonderhandelingen. Toekomstige belastingverdragen zullen zeker mede een uitvloeisel zijn van hetgeen in de Nota Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (NFV) is opgenomen. Het parlement heeft zich overigens nog niet uitgesproken over de NFV. Wel is al bekend dat het parlement op 25 juni honderden schriftelijke vragen heeft ingeleverd. Naar verwachting zullen die na het zomerreces beantwoord worden.

In dit artikel zal ik me richten op de onderwerpen in de NFV die van belang zijn voor het grensoverschrijdend werken. Aan de hand van de gecursiveerde onderdelen in dit artikel kunt u als lezer snel de onderwerpen scannen en kiezen voor de voor u relevante onderwerpen.

17-09-2020

Berekening premiedeel algemene heffingskorting op basis wereldinkomen

Q woont in Duitsland en is premieplichtig in Nederland. De berekening van het premiedeel van de algemene heffingskorting moet op basis van wereldwijde premie-inkomen en niet op basis van het in Nederland genoten belastbaar inkomen uit werk en woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 4 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2749

18-09-2020

Drempelregeling voor thuiswerkdagen en hooglerarenbepaling België

Er wordt onderzocht, in overleg met de OESO, of een drempelregeling in belastingverdragen kan worden opgenomen voor thuiswerkdagen van grensarbeiders. Dit najaar wordt met België verder gepraat over de problematiek van de (hoog)lerarenbepaling in het belastingverdrag.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

17-09-2020

Duitse sociale verzekeringen beoordeeld voor omrekenen loon

De Duitse Soldatenversorgung, Beamtenversorgung, Alterssicherung der Landwirte en Berufsständischen Versorgungseinrichtungen zijn gekwalificeerd naar Nederlandse maatstaven. Meestal is de werknemerspremie aftrekbaar en de werkgeverspremie vrijgesteld.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

16-09-2020

Discoördinatie belasting- en premieheffing in beeld gebracht

Er is een notitie verschenen met voorbeelden van werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden waarbij de belasting- en de premieheffing niet parallel lopen (discoördinatie). Het Kabinet streeft er naar om discoördinatie met name met de buurlanden te voorkomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

15-09-2020

Prinsjesdag 2020 – weinig grensoverschrijdend werken

Prinsjesdag biedt weinig nieuws voor het grensoverschrijdend werken. De verhoging van het heffingvrije vermogen naar € 50.000 is ook welkom voor niet-inwoners met Nederlandse onroerende zaken en heeft ook een gunstig effect op de 90%-voorwaarde bij de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De nieuwe inhoudingsplicht op de vervroegde fictieve levensloopuitkeringen op 1 november 2021 is ook een aandachtspunt.

Bron: Rijksoverheid, 15 september 2020

12-09-2020

Coronavirus-maatregelen: Nieuwe uitzonderingen op inreisverbod

De inreisbeperkingen zijn versoepeld voor reizigers die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, onder andere voor het midden en kleinbedrijf, en de Nederlandse topsport. De versoepelingen voor het bedrijfsleven gaan in op 21 september 2020.

Bon: Rijksoverheid, 11 september 2020

14-09-2020

Vlagwijziging leidt tot switch sociale zekerheid

Een inwoner van België werkt voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip onder Panamese vlag. In de loop van 2008 wisselt het schip en gaat varen onder de Cypriotische vlag. Vanaf dat moment wisselt de sociaalzekerheidspositie van Nederland naar Cyprus.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 mei 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2259

11-09-2020

Nieuw formulier aanmelding buitenlandse onderneming

Op de website van de Belastingdienst staat een nieuw  formulier waarmee een buitenlandse ondernemer zich kan aanmelden bij de Belastingdienst voor de omzetbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonheffingen.

Bron: Belastingdienst, 1 september 2020

10-09-2020

Tekst nieuwe belastingverdrag met Liechtenstein bekend

Op 3 juni 2020 is in Bern het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Liechtenstein gesloten. De teksten van het belastingverdrag zijn gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. De parlementen moeten het verdrag nog accorderen.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 8 september 2020, Trb. 2020, 95.

Nieuws