Rubriek: 30%regeling

30%-regeling niet van toepassing op nabetaalde bonus

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2022

Op de na de beëindiging van de dienstbetrekking ontvangen bonus is de 30%-regeling niet van toepassing. De werkgever heeft de 30%-regeling op de bonus niet als gerichte vrijstelling aangewezen.

Bron: Hoge Raad, 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1100

Gepubliceerd in Nieuws

Einde partiële buitenlandse belastingplicht 30%-er nabij?

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2022

In een interdepartementaal beleidsonderzoek naar vermogensverdeling zijn belastingconstructies beschreven. Een daarvan betreft een constructie met de partiële buitenlandse belastingplicht, die ten gevolge hiervan mogelijk (deels) wordt afgeschaft.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling opnieuw onder vuur

Ron Noordenbos Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Anke Nooitgedagt en Ron Noordenbos, respectievelijk werkzaam als Analyst (GES) bij Deloitte Nederland (annooitgedagt@deloitte.nl) en als Tax Manager bij Deloitte Nederland (rnoordenbos@deloitte.nl)

In de voorjaarsnota(1) heeft het kabinet aangekondigd de 30%-regeling te willen versoberen. Werknemers die vanuit het buitenland worden aangeworven om in dienstbetrekking te werken voor een inhoudingsplichtige in Nederland kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de 30%-regeling. Met deze regeling wordt een deel van het overeengekomen loon gedurende maximaal vijf jaar als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten (ET kosten) beschouwd. De 30%-regeling zal volgens deze aankondiging over een periode van drie jaar worden beperkt tot maximaal de WNT-norm (2022: € 216.000). De verwachte structurele opbrengst hiervan bedraagt € 85 miljoen. Wij gaan hierna iets dieper in op het nut van de 30%-regeling voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Ook schetsen wij hoe de regeling is geëvolueerd in de afgelopen tijd en welke feiten en onderzoeken daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Nieuwe Belgische bijzondere belastingstelsels: highlights en vergelijking met Nederlandse 30%-regeling

Lotte Scheepers Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Lotte Scheepers en Els van Ham, respectievelijk Consultant tax at Boxx global expat solutions (lotte@boxx-expat.com) en Senior Manager at Boxx global expat solutions (els@boxx-expat.com)

Op 1 januari 2022 trad in België een nieuw belastingstelsel voor expats in werking, dat deels geïnspireerd is op de 30%-regeling in Nederland. Beide stelsels worden in dit artikel onder de loep genomen. Met onder meer een schematische vergelijking tussen de Nederlandse 30%-regeling en het nieuwe en oude Belgische belastingstelsel.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Nieuw Belgisch expatstatuut: verdere toelichting in nieuwe circulaire

StijnSablon Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Stijn Sablon en Sander Panhuysen, werkzaam als Tax Director en Tax Assistant bij Mazars ALTOS BV, België.

Op 6 mei 2022 publiceerde de Belgische belastingadministratie een nieuwe circulaire met betrekking tot het nieuwe expatstatuut (“Circulaire 2022/C/47 over de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers”) (hierna “de nieuwe circulaire”). Deze langverwachte circulaire kan gezien worden als een gids waarbij de wetteksten rond het nieuwe expatstatuut grondiger worden uitgelegd. Doch deze circulaire lost de vragen vanuit de praktijk nog niet allemaal op en er zijn nog een aantal grote vraagtekens rond de toepassing van enkele nieuwe elementen. Verder is het ook nog steeds uitkijken naar de FAQ (“Frequently Asked Questions”) die de Belgische belastingadministratie nog zou publiceren die deze praktijkvragen – hopelijk – verder kunnen zullen beantwoorden.Dit artikel komt er in navolging van het eerder gepubliceerde artikel in de editie van maart 2022. In deze editie wordt verder ingegaan op de toepassing van de nieuw gepubliceerde circulaire alsook op de bedenkingen en openstaande vragen die er op dit moment nog steeds zijn over het nieuwe expatstatuut.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Hardheidsclausule herstelt fout in beschikking 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2022

De inspecteur heeft een nieuwe 30%-beschikking afgegeven bij een wisseling van werkgever. Door een fout van de inspecteur was de einddatum fout. Belanghebbende ging te laat in bezwaar. Na een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule is de einddatum toch aangepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Gerichte vrijstellingen behoren niet tot het eindheffingsloon

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2022

De gerichte vrijstellingen, zoals de 30%-vergoeding, behoren niet tot het loon voor de berekening van de hoogte van de eindheffing over de excessieve vertrekvergoeding. De rechtbank geeft aan de wetssystematische uitleg voorrang boven de grammaticale uileg.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2022:2660

Gepubliceerd in Nieuws

Einde partiële buitenlandse belastingplicht en wijze invullen box 3

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2022

Als bij een inwoner van Nederland de 30%-regeling afloopt, zal ook de partiële buitenlandse belastingplicht in dat jaar aflopen. Om een goede aanslag te krijgen, moeten de bezittingen en schulden in box 3 worden herrekend vóór deze ingevuld worden..

Bron: Belastingdienst, Fiscaal Forum Dienstverleners, 10 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Kabinet stelt voor 30%-regeling af te toppen

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2022

In de voorjaarsnota 2022 is opgenomen dat het Kabinet de 30%-regeling wil aftoppen tot op de Balkenende-norm, die momenteel 2016.000 euro bedraagt. Er komt een overgangsregeling met een ingroeipad van 3 jaar. De wijziging zou in moeten gaan in 2024.

Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

In Nederland verblijvende Indiër heeft recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2022

Een Indiër verblijft anderhalf jaar voor studieredenen en later voor het zoeken van een baan in Nederland. Hij vindt die na een jaar en verzoekt om toepassing van de 30%-regeling. Hij had geen duurzame band met Nederland en is dan niet lokaal in Nederland geworven.

Bron: Rechtbank Gelderland, 16 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:812

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws