Rubriek: Belastingrecht

Herziene voorkomingsmethode voor directeurs- en commissarisbeloningen: dubbele belasting met België?

Andy Cools Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht van de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In navolging van het standaardsysteem van de OESO passen veel staten in de voorkomingsbepaling in verdragen wat betreft bestuurders- en commissarisbeloningen de vrijstellingsmethode toe. Sommige staten passen echter een verrekeningsmethode toe. In Nederland heeft de staatssecretaris van Financiën het in bepaalde gevallen mogelijk gemaakt om in plaats van de verrekeningsmethode ook een vrijstellingsmethode toe te passen. Onlangs is de nieuwe Notitie Fiscaal Verdragsbeleid voorgesteld. Daarin is opgenomen dat Nederland voor directeurs- en commissarissenbeloningen alleen nog een verrekening zal opnemen. De inkomsten van een in Nederland wonende directeur of commissaris van een buitenlandse vennootschap zullen op dezelfde voet worden belast als de inkomsten van die van een Nederlandse vennootschap. Volgens de NOB bevat dit voorstel om de vrijstellingsmethode te vervangen door de verrekeningsmethode het risico op mismatches met de heffing in het buitenland, zoals in België. Dat zou ertoe kunnen leiden dat dubbele heffing ontstaat. Op deze materie wordt in onderstaande bijdrage uitvoerig ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Gewijzigd besluit over onderlinge overlegprocedures bij internationale fiscale geschillen

Bastiaan Didden Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

In toenemende mate is er aandacht voor het onderwerp ‘internationale fiscale geschillenbeslechting’. Niet alleen op multilateraal en nationaal niveau, als één van de speerpunten van het BEPS-project en het Nederlandse fiscale verdragsbeleid, maar ook op bilateraal niveau.(1) Als voorbeeld van een bilaterale ontwikkeling kan worden gerefereerd aan de diverse onderlinge overlegprocedures die de afgelopen maanden zijn geïnitieerd tussen buurlanden om te komen tot een oplossing voor de fiscale behandeling van thuiswerkdagen voor grensarbeiders gedurende de COVID-19-periode.(2) De ontwikkelingen op internationaal (en Europees) niveau hebben voorts geleid tot wijzigingen op nationaal niveau. Zo is afgelopen zomer een geactualiseerde versie verschenen van het uit 2008 stammende beleidsbesluit ‘Onderlinge overlegprocedures’.(3) Het beleidsbesluit geeft vanuit Nederlands oogpunt een nadere praktische invulling aan de wijze waarop onderlinge overlegprocedures worden gevoerd. Onder meer wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat is de grondslag voor het initiëren van een onderlinge overlegprocedure? en
  • Welke mogelijkheden zijn er indien een onderlinge overlegprocedure niet leidt tot overeenstemming?

In deze bijdrage worden aan de hand van het beleidsbesluit deze vragen besproken, en enkele andere praktische wetenswaardigheden.(4)

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Financiële werknemersparticipatie in België door de winstpremie

Yves Stox Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Yves Stox, vrijwillig wetenschappelijk medewerker, VUB en Managing Consultant, Partena Professional (Yves.Stox@partena.be)

Sinds 1 januari 2018 kent België een nieuwe vorm van werknemersparticipatie: de winstpremie. Een werkgever kan op een relatief eenvoudige manier een deel van zijn winst toekennen aan zijn werknemers.(1) De regering is in zijn opzet geslaagd om werknemersparticipatie via de winstpremie aantrekkelijker te maken, doordat de winstpremie eenvoudig kan worden ingevoerd. Initieel werd de implementatieprocedure van de werknemersparticipatie gepercipieerd als te zwaar in verhouding tot het voordeel van de fiscale en parafiscale behandeling. Al in het eerste jaar (2018) keerden reeds 738 Belgische bedrijven een winstpremie uit aan hun medewerkers. In totaal ging 92,5 miljoen euro aan winstpremies naar een 50.000-tal werknemers. Afhankelijk van de beloningsstrategie die de onderneming wil realiseren, is het al dan niet een goed idee om de winstpremie in te voeren. De winstpremie blijkt met name een goede oplossing voor werkgevers die collectief willen belonen, op basis van de ondernemingswinst en dat één keer per jaar willen doen.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Welke impact heeft uw thuiswerkbeleid op de vergoedingen en verstrekkingen?

Miriam Michiels Geschreven door
29-10-2020

Door: Miriam M.L. Michiels, EY Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services, kantoor Eindhoven (miriam.michiels@nl.ey.com)

Het Corona virus houdt ons nog steeds in de greep. Zowel werkgevers als werknemers ervaren nog dagelijks de gevolgen van het virus, dat niet alleen in ons land, maar over nagenoeg de hele wereld rondwaart. Eén van de gevolgen van deze crisis is dat veel werknemers thuiswerken. In maart van dit jaar werd iedereen dringend verzocht thuis te gaan werken, voorzover de functie en de werkzaamheden dit toelieten. En nu, na een periode waarin het wat beter ging, zijn de regels rondom het thuiswerken door de overheid opnieuw aangescherpt. De verwachting is dat het thuiswerken voorlopig nog de norm blijft in Nederland. Daarnaast hebben vele werkgevers, en ook werknemers, de voordelen van het thuiswerken ingezien, en is men bezig beleid te formuleren om het thuiswerken op grotere schaal voort te zetten, ook nadat de Corona crisis straks voorbij is. De vergoedingen en verstrekkingen in de meeste arbeidsvoorwaarden zijn veelal afgestemd op reizen en het maken van kosten onderweg. Nu de werknemer thuis werkt, zal hij deze kosten niet meer maken. Hij wordt juist met andere kosten geconfronteerd. Werkgevers denken al na over hoe een nieuw thuiswerkbeleid op te zetten, en het vergoedingen- en verstrekkingenbeleid in de arbeidsvoorwaarden hier op aan te passen. Waar moet een werkgever op letten? In dit artikel leest u een aantal aandachtspunten die van belang kunnen zijn.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Duitse pensioenen moeten omgerekend worden

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2020

X woont in Nederland en ontvangt twee Duitse pensioenen. De in Duitsland wel aftrekbare premies ziektekostenregeling zijn in Nederland niet aftrekbaar. Het Duitse inkomen wordt naar Nederlandse maatstaven bepaald.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 juli 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:3484

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen - Afspraak met Duitsland verlengd tot eind 2020

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2020

De overeenkomst met Duitsland over de fiscale gevolgen van de coronamaatregelen voor grensarbeiders van 6 april 2020 blijft van toepassing tot 31 december 2020.

Bron: Staatscourant 27 oktober 2020, 56447

Gepubliceerd in Nieuws

Door terugkerende dochter vervalt uitzendregeling eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2020

Tijdens een uitzending komt een studerende dochter 2 maanden in de Nederlandse eigen woning wonen in afwachting van een stage in het buitenland. Omdat zij niet meer tot het huishouden behoorde vervalt de status van eigen woning en gaat de woning over naar box 3.

Bron: Hoge Raad, 23 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1667

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Frankrijk is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2020

A woont in Frankrijk. 70% van zijn inkomen (het pensioen) is belast in Nederland. 30% (de AOW) is belast in Frankrijk. Hij betaalt in Frankrijk geen belasting, maar maakt niet aannemelijk dat dat een gevolg is van de geringe hoogte van zijn inkomen (art. 21bis UBIB).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1 september 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:4107

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische aangifte niet-inwoners met partner bewerkelijker

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2020

De dossiers bij de Belgische FOD zijn mogelijk niet compleet, waardoor gehuwden en wettelijk samenwonenden niet gezamenlijk via tax-on-web aangifte voor niet-inwoners kunnen doen. In een aantal gevallen is een officieel bewijs nodig dat men gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Bron: Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, 20 oktober 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Vestigingsplaats schenker is in Nederland en niet in Curaçao

Carlo Douven Geschreven door
21-10-2020

Stichting L is opgericht naar het recht van de Nederlandse Antillen en daar statutair gevestigd. Feitelijk is L in Nederland gevestigd. Doorslaggevend daarbij is dat M, lid van de Raad van Toezicht die deel uitmaakte van de structuur, in Nederland woont en kantoor heeft.

Bron: Hoge Raad, 16 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1619

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws