Rubriek: Pensioen

Kunnen de Nederlandse pensioenregels door de Europese beugel?

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2020

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Hof van Justitie voor de beperkende regels rondom grensoverschrijdende waardeoverdrachten van pensioenkapitaal en de grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen

Bron: Europese Commissie, 30 oktober 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdende pensioen: van papieren levensbewijs naar internationale bestandsuitwisseling

Sander Kramer Geschreven door
29-10-2020

Auteur: mr. S.P.M. Kramer, promovendus bij ITEM, Maastricht University (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

Op 18 september jl. heeft Minister Koolmees de vragen, gesteld door Kamerlid Van der Linde (VVD), beantwoord omtrent de mogelijkheid voor gepensioneerden in het buitenland om via een app hun levensbewijs door te geven.(1) De huidige aanpak zet zoden aan de dijk op weg naar het onbelemmerd genieten van grensoverschrijdende pensioenbetalingen. Het is nu tijd de pensioensector de ruimte te gunnen deze oplossingsrichtingen verder te implementeren en te verfijnen, zodat de praktijk van het leveren van bewijs van in leven zijn meer in lijn komt met de gedachte van de Europese interne markt. In dit artikel bespreekt de auteur de antwoorden van de Minister, maar ook de achtergrond van de levensbewijzen en de aan de Kamervragen ten grondslag liggende ontwikkelingen.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Gevolgen afkoop 10% van pensioen in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2020

In de kamerstukken over het Wetsvoorstel Bedrag Ineens, RVU en verlofsparen, wordt nader ingegaan op de gevolge van de afkoop van 10% van het pensioen op de pensioeningangsdatum in grensoverschrijdende situaties.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II, 35555

Gepubliceerd in Nieuws

Verzamelbrief pensioenonderwerpen geeft overzicht van pensioenleeftijden

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2020

In de brief worden diverse nationale pensioenonderwerpen behandeld. Uitgebreid worden de effectieve pensioenleeftijden in de publieke sector in de EU en een aantal OESO-landen besproken. Nederland staat in de middenmoot.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 september 2020, 2020-0000078459

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse fiscale regelgeving inzake overdracht van pensioen in strijd met EU-recht?

Bas Dieleman Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Dr. B. Dieleman, werkzaam als belasting- en pensioenadviseur bij Loyens & Loeff en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie (hierna de Commissie) aangekondigd dat zij een infractieprocedure tegen Nederland is gestart bij het Europees Hof van Justitie (hierna HvJ EU).(1) De Commissie is namelijk van mening dat de voorwaarden die Nederland via haar fiscale regelgeving stelt aan een internationale overdracht van pensioen (hierna internationale waardeoverdracht) bij een tewerkstelling van een werknemer in een andere Lidstaat, in strijd zijn met EU-recht. Als de Commissie in het gelijk wordt gesteld door het HvJ EU, moet Nederland de regelgeving in kwestie aanpassen. In deze bijdrage ga ik na of de door de Commissie bestreden regelgeving inderdaad in strijd is met EU-recht. De beweegredenen voor en de civielrechtelijke aspecten van een internationale waardeoverdracht bij een tewerkstelling in een andere Lidstaat laat ik in deze bijdrage buiten beschouwing.(2)

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen Ingediend

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2020

In de memorie van toelichting wordt ingegaan op de grensoverschrijdende fiscale aspecten (toepassing belastingverdrag) van de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2022 maximaal 10% van de waarde van de pensioenaanspraak op de ingangsdatum af te kopen.

Bron: Rijksoverheid, 3 september 2020, Kamerstuk 35555

Gepubliceerd in Nieuws

A-G legt pensioenartikel in belastingverdrag met Portugal uit

Carlo Douven Geschreven door
04-08-2020

A-G legt de voorwaarden in het pensioenartikel van het verdrag met Portugal uit voor de heffing over een WAO-uitkering van € 22.326. Niet van belang acht hij of Portugal feitelijk heeft belast. De WAO-uitkering wordt geacht fiscaal gefaciliteerd te zijn geweest.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 15 juli 2020, ECLI:NL:PHR:2020:694 en 695

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop Belgisch pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2020

Een inwoner van Nederland koopt een in België opgebouwd pensioen af op de pensioeningangsdatum. Op grond van het belastingverdrag komt het heffingsrecht dan toe aan Nederland. De afkoop vindt immers niet plaats vóór de ingangsdatum van het pensioen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1651

Gepubliceerd in Nieuws

Infractieprocedure: internationale waardeoverdracht pensioen

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2020

De Europese Commissie is van mening dat het in strijd is met het Europees recht dat Nederland waardeoverdrachten in de belastingheffing betrekt als de overdracht plaatsvindt naar een land dat een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen toestaat.

Bron: Europese Commissie, 14 mei 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse pensioen meestal belast in box 1

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2020

Een buitenlands pensioen van een inwoner van Nederland is meestal belast in box 1. In box 3 is het pensioen belast als in de opbouwfase van het pensioen geen (buitenlandse) fiscale faciliteiten zijn genoten, dan wel de aanspraak belast is geweest.

Bron: Belastingdienst, Forum fiscaal dienstverleners, 1 april 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws